Número/Ordre

21/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

05/31/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núms. 19/13 corresponent a la sessió ordinària de data 17 de maig i 20/13 corresponent a la sessió ordinària de data 24 de maig.
GERÈNCIA
2.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de la Sra. Ángela María Rodríguez Zamora (Centre d'Estètica Mireia), dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació, per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
3.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA CASAL DELS AVIS D'ESPLUGUES, dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
4.- Proposta de resolució d'una subvenció a favor de SANT JOAN DE DÉU SERVEIS SOCIOSANITARIS FUNDACIÓ PRIVADA, dins el marc de les bases de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta de jubilació anticipada d'una funcionària.
6.- Proposta d’aprovació de l’adhesió al Conveni de col·laboració subscrit entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona, per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions.
7.- Proposta d’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’empresa ETV-LLOBREGAT, S.L.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JORDI VILASECA ESTEVE, relativa a l’activitat de clínica dental al local de l’avinguda del Torrent, núm. 2-4. (Exp. T214-2013-13).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per DIONISIA PEREZ CARDOSO, relativa a l’activitat de comerç al detall de roba i complements al local del carrer Josep Miquel Quintana, núm. 70. (Exp. T214-2013-33).
10.- Proposta de suspensió de la tramitació de l’atorgament de llicència del centre docent del carrer Manuel Florentín, núm. 26 i concessió de llicència provisional per als mòduls instal·lats al recinte. (T214-2013-20).
11.- Proposta estimant les al·legacions presentades per la senyora LOURDES MAS CASANOVAS, en relació al soterrament de línia telefònica del carrer Dr. Gimeno i procedint a la devolució de les fiances dipositades. (Exp. OB 399/08).
12.- Proposta de concessió de llicència a HEREDEROS DE M.C. MONTANER PUIG, C.B., per a la col·locació d’elements de protecció i seguretat a la façana de l’edifici del carrer Mestre Joan Corrales, núm. 48. (T033-2013-160).
13.- Proposta donant per complimentada l’ordre dictada per l’Alcaldia de desmuntatge del tancament/construcció de la terrassa de l’edifici del carrer Josep Ma Ventura, núm. 7, per part del senyor JUAN CORBELLA JUAN. (Exp. D-38/07).
14.- Proposta de concessió de llicència a THE AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA, per a la instal·lació de mòduls prefabricats a la finca del carrer Jaume Balmes, núm. 7. (Exp. T032-2013-17).
15.- Proposta d’aprovació inicial del projecte complementari d’urbanització de l’entorn de la parcel·la d’equipaments delimitada per l’avinguda de la Miranda i carrers Germans Serra i August Font Carreres, per construir una escala entre els carrers Dr. Gimeno i Santa Anna, promogut per APARTAMENTOS ASISTIDOS, S.L.
16.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’obres de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, de l’expedient de contractació per procediment obert de tramitació ordinària, del plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació.
17.- Proposta de requeriment a HISPARAD, S.A-HOTEL ABBA GARDEN de l’execució del projecte d’obres d’estabilització del mur de gabions, reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife, d’aquesta població.
18.- Proposta relativa a les al·legacions presentades pel president de la Junta de Compensació de Finestrelles en relació a l’inici de l’expedient d’expropiació d’una finca propietat de l’Administració General de l’Estat.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
19.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
20.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a la celebració de la festivitat del 30 aniversari de l’escola bressol la Mainada, a la plaça vermella del Pou d’en Félix.
21.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per la Festa del Joc i l’Esport al Parc dels Torrents.
22.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per a l’acte de cloenda de la “Setmana de la Gent Gran”.
23.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei de mediació ciutadana.
24.- Proposta d'aprovació del document de barems i criteris per a l'atorgament d'ajuts econòmics de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, corresponent al curs 2013-2014.
25.- Proposta relativa a la desestimació del recurs de reposició interposat a resolució desestimatòria de bonificació de preu públic per l'assistència de menor a escola-bressol i a desestimació d'ajut econòmic en concepte de beca de menjador d'escola-bressol.
26.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ FAMILIARS ALZHEIMER BAIX LLOBREGAT.
27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES CAN CLOTA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva programació anual, any 2012.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat GRUP D'ESTUDIS D'ESPLUGUES, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de les activitats realitzades a l'any 2012.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DE DIABLES BOIETS ESQUITXAFOCS, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la "Programació Anual", any 2012.
30.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CONGREGACIÓ DE MONGES DOMINIQUES DE SANTA MARIA DE MONT-SIÓ, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la "Obertura del claustre l'últim diumenge de cada mes", any 2012.
31.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat FUNDACIÓ UTOPIA-JOAN N. GARCÍA-NIETO, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament del "Fòrum de debat obert", any 2012.
32.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES LES TORIES, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament de la "Programació Anual", any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

21310513.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: