Número/Ordre

27/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/18/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 18/14 corresponent a la sessió ordinària de data 16 de maig.
GERÈNCIA
2.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat, corresponent a l’exercici 2014.
3.- Proposta donant compte de jubilació anticipada d'una funcionària.
4.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'empresa ATRESBANDAS PRODUCTOS NATURALES, S.L. en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
5.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'empresa EMPIEZA POR I, S.L. en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
6.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'empresa QM DBC CATERING, S.L. en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat.
7.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció per a la celebració, el dia 19 de juliol de 2014, de la festivitat del correfoc infantil de les festes del Gall.
8.- Proposta d’aprovació del Pla d’autoprotecció per a la celebració, els dies 19, 20 i 22 de juliol de 2014, de la festivitat del correfoc de la festa major de Santa Magdalena.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta de concessió de pròrroga per l’inici de les obres de construcció de dos habitatges a la finca del carrer Frontó, núm. 64-66, sol·licitada pel senyor DAVID DELSO VELAZQUEZ. (Exp. T032-2011-1).
10.- Proposta de concessió de pròrroga per l’inici de les obres de construcció d’un edifici d’habitatges a la finca del carrer Esperança Martí, núm. 1-3, sol·licitada per LYM-90, SL. (Exp. OB 335/06).
11.- Proposta d’autorització a PATRIMONIAL HEFER, SA., per executar l’enderroc parcial dels habitatges del carrer Sant Llorenç, núm. 4-6-8. (T032-2009-15).
12.- Proposta desestimant el recurs extraordinari de revisió interposat per ALBERT GONZÁLEZ MIRÓ, contra l’acord de la Junta de Govern Local de 25-10-2013 de desestimació del recurs de reposició. (Exp. OB 334/07).
13.- Proposta d’autorització a JOAQUIN COLMENERO SÁNCHEZ, per a la realització d’una actuació musical al bar – restaurant del carrer Bruc, núm. 38. (Exp. Act. 124/97).
14.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ATRESBANDAS PRODUCTOS NATURALES, SL., sobre la comunicació de l’activitat de venda al detall de productes de dietètica, alimentació natural i teràpies alternatives al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 246 local A. (Exp. ACT. 84/08).
15.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per AVENTURA-2, SL., sobre la comunicació relativa a les activitats pròpies d’agència de viatges i operador turístic al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 131. (Exp. T120-2014-52).
16.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ALEX CABANES GISBERT, sobre la comunicació de l’activitat d’habitatge d’ús turístic al carrer Pedro Berruguete, núm. 16 (Exp. T120-2014-39).
17.- Proposta desestimant el recurs de reposició interposat per FORN MALADETA, SL., contra l’acord de la Junta de Govern Local de cessament de l’ús del compressor del sistema de refrigeració de la zona de l’obrador del local del carrer Maladeta, núm. 51. (Exp. ACT. 125/96).
18.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CARGARCON, SL., sobre la comunicació relativa a les activitats d’operador de transport i activitats postals i de correus al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 131 i Gaspar Fàbregas, núm. 52. (Exp. T120-2014-33).
19.- Proposta d’aprovació de l’informe urbanístic de la finca situada a l’Avinguda de Cornellà, núm. 13-25, local núm. 1- Edificis Symbol-Torre C, Planta Baixa, sol·licitada pel Sr. Enrique Santiago Reñé Gómez (Exp. T019-2013-00031).
20.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al del servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-2014-004).
21.- Proposta de requeriment a COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Josep Miquel Quintana (exp. G451-2014-004).
22.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada i dels plecs de condicions, relatius al subministrament de materials per al manteniment d’instal·lacions que realitza la brigada municipal de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
23.- Proposta en relació al contracte del servei de telecomunicacions - lot 1, lot 2 i lot 3 - de l'ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
24.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Serra del Montsec, entre Bruc i Sant Gabriel, d’aprovació de l’expedient de contractació per procediment obert, del plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació ( Exp. G451-2014-008).
25.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres d’adequació i millora de la plaça dels cap grossos, de l’expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte. (Exp.G451-2014-009).
26.- Proposta de requeriment de fiança definitiva i documentació corresponent relativa al contracte de les obres d’adequació d’edificis municipals (exp. G451-2014-006).
27.- Proposta d’aprovació de la petició de subvencions dins del programa complementari de suport a les inversions financierament sostenibles i a la prestació adequada de serveis públics locals, en el marc del pla “ Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
28.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
29.- Proposta d’aprovació del padró de la Taxa per parades de Mercats Ambulants corresponent al segon semestre de 2014.
SERVEIS A LES PERSONES
30.- Proposta de deixar sense efectes l'expedient de contractació relatiu al servei per a la realització de les activitats de dinamització i recepció dels Museus d'Esplugues.
31.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu a la realització de l'espectacle "Mercat Esplugas City", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014 i 2015.
32.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització de l'espectacle Piromusical, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014.
33.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització d'un concert amb el grup "Blaumut", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014.
34.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al Projecte operatiu d'execució del procés de dinamització de la VIII Audiència Pública als nois i noies de la Ciutat.
35.- Proposta d’adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i Catalunya Banc, S.A. per promoure l'ocupació d’habitatges amb la finalitat de destinar-los a lloguer assequible.
36.- Proposta de modificació del document Barems i criteris per a l'atorgament d'ajuts econòmics de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, curs 2014-2015.
37.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per a l'estiu 2014.
38.- Proposta de desestimació d'una sol·licitud d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte de beques d'educació especial, curs 2013-2014.
39.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor, any 2014.
40.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET en concepte d'aportació municipal a conveni en vigor per al desenvolupament del Programa d'activitats Casal d'estiu infantil i Casal Jove, any 2014.
41.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CLUB VOLEIBOL ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
42.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES en concepte d'aportació municipal al conveni en vigor, any 2014.
43.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat GRUP ESPLAI ESPURNES per al desenvolupament del Programa d’activitats casal d’estiu infantil, any 2014.
44.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSEMBLEA COMARCAL CREU ROJA ESPLUGUES – SANT JUST DESVERN en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

27180714.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: