Número/Ordre

17/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

05/09/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta donant compte de la jubilació per edat d’una treballadora laboral.
2.- Proposta de resolució del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d'una plaça d'operari per a cobrir la jubilació parcial d'un treballador i posterior contractació en modalitat de contracte de relleu, així com creació d'una borsa de treball de la mateixa categoria.
3.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la prestació d'un servei docent en el marc dels Programes de col·laboració social 2013 i treball i formació RMI 2013.
4.- Proposta d'aprovació d'una segona subvenció a favor de la Sra. CYNTHIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ, empresària autònoma, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
5.- Proposta d'aprovació de la minoració d'una subvenció atorgada a favor del Sr. EMILIO MARTÍ HERNÁNDEZ, empresari autònom, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
6.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per ETV-LLOBREGAT TV, S.L., en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Producció, realització i emissió de continguts audiovisuals dedicats al municipi d'Esplugues de Llobregat", any 2013.
7.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'empresa ETV-LLOBREGAT TV, S.L.
8.- Proposta d’aprovació del Pla d’Autoprotecció per la celebració d’una fideuà popular per a la gent gran, el dissabte 31 de maig de 2014.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per NESTLÉ ESPAÑA, SA, relativa a l’activitat de comerç al detall de productes d’alimentació i perfumeria (autoservei d’empresa, productes del Grup Nestlé), Fase I, al local ubicat a l’avinguda Països Catalans, núm. 25-51. (Exp. T120-2014-031).
10.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JOSÉ RAMÓN CERRILLO RUIZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de lampisteria, de venda, instal·lació i reparació d’instal·lacions d’electricitat, fontaneria i gas, i de papereria (actualització amb canvis no substancials), al local ubicat al carrer Alegria, núm. 24, (Exp. T214-2013-05).
11.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per CARGARCON, SL, relativa a l’activitat de centre d’activitats postals i de correus, al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 131. (Exp. T120-2014-033).
12.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per Ma JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ relativa a l’activitat de garatge i traster privats, al local ubicat al carrer Josep Anselm Clavé, núm. 23, d’aquesta població. (Exp. T214-2013-059).
13.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús de la plaça número 243, de l’aparcament de Can Vidalet, a favor del Sr. Francisco Esteban Gómez.
14.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al subministrament de mobiliari, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a un espai destinat a Coworking, situat a la planta baixa de l’edifici Moli. (exp. G455-2014-008).
15.- Proposta de liquidació del contracte de les obres d’adequació de diverses vies públiques al Pla Local de Seguretat Viaria, adjudicat a l’empresa ROMERO GAMERO, S.A.U. (exp. G451-2013-012).

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
16.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
17.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions relatius al servei de conducció i recepció i control d'accés del Complex Esportiu Municipal Les Moreres d'Esplugues de Llobregat.
18.- Proposta d'aprovació d'un conveni marc de cooperació educativa amb la Universitat Autònoma de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
19.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a l'assistència a activitats socioeducatives.

20.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador escolar.
21.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador d'escoles bressol.
22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA PLANA - MONTESA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l'activitat "Participació als campionats d'Espanya en categoria juvenil i base femenines", any 2013.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat BOC DE BITERNA en concepte de justificació de les subvencions atorgades per al desenvolupament de diverses activitats, any 2013.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CLUB FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

17090514.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: