Número/Ordre

40/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

11/15/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes núms. 38/13 corresponent a la sessió ordinària de data 31 d’octubre i 39/13 corresponent a la sessió ordinària de data 8 de novembre.
GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per a la definició de l'estratègia del Baix Llobregat en el marc de les estratègies RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation).
3.- Proposta donant compte jubilació forçosa per edat d'una funcionària.

4.- Proposta donant compte del reingrés al servei actiu d’un caporal de la Policia Local.
5.- Proposta d'aprovació de les Bases d'un lloc de treball de Coordinadora administrativa de l'Àrea de Serveis a les Persones, mitjançant promoció interna, per concurs específic.
6.- Proposta d'aprovació de les Bases per a la contractació laboral temporal urgent d'un/a Oficial d'Instal·lacions .
7.- Proposta d'aprovació de les Bases per a la contractació laboral temporal urgent d'un/a Tècnic/a informàtic de Sistemes.

TERRITORI I SOSTENIBILITAT
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MARC PASCUAL GENOVÉS (Centre Ortopèdic Genovés), relativa a l’activitat de comerç al detall de productes d’ortopèdia amb taller al local del carrer Rovellat, núm. 42. (Exp. T214-2013-78).
9.- Proposta de rectificació d’error material observat a l’acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre 2013, sobre autorització cessió d’ús per donació de la plaça núm. 47 de l’aparcament de Molí, núm. 26-36.
10.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic sol·licitat per la Sra. Olga González Sanz, relatiu a la finca situada al carrer Emili Juncadella, núm. 1-3, d’aquesta població. (Exp. T019-2013-00021).
11.- Proposta d’aprovació d’informe urbanístic sol·licitat per la Sra. Blanca Milà Vidal Ribas, en representació de la Família Milà Vidal-Ribas, relatiu a la finca situada al carrer Sometents, núm. 28-46, d’aquesta població. (Exp. T019-2012-00011).
12.- Proposta de rectificació d’error material observat a l’acord de la Junta de Govern de data 8 de novembre 2013, sobre autorització cessió d’ús per donació de les places núm. 54 i 63 de l’aparcament de Molí, núm. 26-36.
13.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres de climatització i ventilació de la sala 1 de l’AAVV de la Plana i la seva execució per contracte menor. (Exp. G451-2013-018).
14.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres de millora de l’accessibilitat del carrer Ramon Turró, d’aquesta població, i la seva execució per contracte menor.
15.- Proposta d’aprovació del projecte dels treballs de repintat de la senyalització horitzontal de diversos carrers del municipi d’Esplugues de Llobregat.
16.- Proposta d’aprovació inicial, amb condicions, de la modificació del text refós del projecte de reparcel·lació del pla parcial urbanístic del sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
17.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
18.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei de mediació ciutadana i comunitària d'Esplugues de Llobregat, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
19.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei de recepció i control d'accés al Complex Esportiu Municipal Les Moreres, d'Esplugues de Llobregat.
20.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en el servei de conducció del Complex Esportiu Municipal Les Moreres, d'Esplugues de Llobregat.
21.- Proposta de requeriment a la FUNDACIÓ PERE TARRÉS per a que dipositi la fiança relativa al contracte d'un servei socioeducatiu i de detecció de situacions de risc en el municipi d'Esplugues de Llobregat.
22.- Proposta donant compte del Projecte Educatiu de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues de Llobregat.
23.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit de Cultura, curs 2013/2014, en concepte de beca per assistència a Escola de Música.
24.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Esports, curs 2013/2014, en concepte de beca de natació escolar.
25.- Proposta relativa a l'atorgament d'ajuts econòmics, dins l'àmbit d'Acció Social, en concepte de beques de menjador escolar, curs 2013/2014, d'alumnes que han obtingut 10 i 11 punts en la valoració socioeconòmica del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
26.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'Institut Severo Ochoa per a la realització de formació pràctica en centres de treball.
27.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2013.
28.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PENYA ESPLUGUES, per al desenvolupament de l'activitat "Participació als campionats d'Espanya categories juvenil femení i infantil femení", any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat PARRÒQUIA SANTA MAGDALENA, en concepte de justificació de les subvencions atorgades pel desenvolupament del Projecte "Llar d'infants Melel Xojobal a Chiapas (Mèxic)", any 2011.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

40151113.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: