Número/Ordre

29/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/31/2014

Hora

12:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA

GERÈNCIA
1.- Proposta relativa a la reavaluació de riscos laborals i manual d’autoprotecció de la Policia Local i de l’avaluació de riscos laborals dels mercats de La Plana i Can vidalet
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
2.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per SLIDE SPORTS, SL., sobre la comunicació de l’activitat de comerç d’articles esportius amb magatzem i oficines annexes al local ubicat al carrer Constància, núm. 17. (Exp. T120-2014-46).
3.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER JOSEP CAMPRECIÓS, 29-33, relativa al garatge – aparcament del carrer Josep Campreciós, núm. 29-33. (Exp. ACT 159/95).
4.- Proposta deixant sense efecte els punts 2.1.1. i 2.1.2. de l’acord de la Junta de Govern Local de data 07/06/2013, sobre les fiances a dipositar per part de APARTAMENTOS ASISTIDOS, SL. (Exp. T033-2013-142).
5.- Proposta de concessió de llicència a JOSEP PORTOLES COLMENERO, per executar obres de reforma de la planta baixa de l’edifici del carrer Mestre Joan Corrales, núm. 81. (Exp. T033-2014-53).
6.- Proposta d’adjudicació del procediment negociat sense publicitat, relatiu al contracte d’obres d’adequació d’edificis municipals (exp. G451-2014-006).
7.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’obres de reurbanització dels carrers Església, Lluis Companys, Montserrat Roig, Juli Culebras i Barba i la Creu del Raval, de l’expedient de contractació de la Fase 1, per procediment negociat sense publicitat, i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte. (Exp. G451-2014-010).
8.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Pere Pelegrí i carrer Ricard Güell, de l’expedient de contractació, per procediment obert, i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte. (Exp. G451-2014-011).
9.- Proposta d’aprovació definitiva de la reparcel·lació voluntària de la modificació puntual del pla general metropolita en el polígon d’actuació Sant Llorenç promoguda per Promociones Ruve, S.A.
10.- Proposta de modificació de l'acord d'atorgament de llicència d'obres a "GÁLVEZ GIL GRUPO INMOBILIARIO, S.L." en relació a la finca situada al carrer Serra del Montsec, núm. 23-29 i 31-37, d'aquesta població.
11.- Proposta de suspensió de la tramitació de l’atorgament de la llicència sol·licitada per MILENIUM MERIDIAN, SL per construir un edifici plurifamiliar al carrer Professor Barraquer núm. 36. (Exp. T032-2014-29)

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
12.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
13.- Proposta d'adjudicació de la contractació d'un operador que produeixi l'espectacle "Concert de Festa Major" amb el grup musical Efecto Pasillo, dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014.
14.- Proposta de requeriment a l'empresa INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L. perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei de conducció i recepció i control d'accés del Complex Esportiu Municipal Les Moreres.
15.- Proposta d'aprovació de la liquidació del contracte de gestió del servei públic de l'Escola Municipal de Música, curs 2012-2013.
16.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l’empresa INDUSTRIAS REHAU S.A. relativa al contracte menor consistent en el subministrament del material necessari per a la realització d’una instal·lació d’energia solar tèrmica per a la producció d’ACS per al CEIP Gras Soler.
17.- Proposta d'aprovació de l'encàrrec per tal d'iniciar els treballs de redacció del Pla Director d'Equipaments Esportius municipals.
18.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de l'entitat CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari del camp de futbol municipal "El Molí".
19.- Proposta d'aprovació de l'annex de pròrroga al conveni de col·laboració subscrit amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, regulador del finançament de l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA-V) del Baix Llobregat, per a l'exercici 2014.
20.- Proposta de modificació d'una resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte de beques d'activitats de lleure per a l'estiu 2014.
21.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA MICOLOGIA D'ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
22.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES EL TALLER en execució del conveni en vigor, any 2014.
23.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat ASSOCIACIÓ L'AVENÇ CENTRE CULTURAL per al desenvolupament de l'activitat "V Caminada de resistència Esplugues-Montserrat", any 2014.
24.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CENTRO ARAGONÉS DE ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
25.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat COLLA DE BASTONERS D'ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
26.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat COLLA DE DIABLES BOIETS ESQUITXAFOCS en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
27.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat TAMBOLÀS GRUP DE PERCUSSIÓ FEMENÍ en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de les "Jornades de percussió i dansa amb la dona com a protagonista", any 2013.
28.- Proposta d'adjudicació del contracte menor consistent en la realització d'un concert amb l'artista "Raimundo Amador", dins del Programa d'actes de la Festa Major 2014.
29.- Proposta d’aprovació d’una aportació econòmica a DUET ESPLUGUES, S.A. en concepte de bestreta per compensar les quotes del Pla de viabilitat pels anys 2013 i 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

29310714.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: