Número/Ordre

04/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

01/31/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta de pròrroga amb l’empresa ICESE Prevenció, S.L., dels contractes de servei de Prevenció de Riscos Laborals: Seguretat en el Treball i Ergonomia-Psicosociologia i Higiene Industrial i Vigilància de la Salut.
2.- Proposta relativa a dos sol·licituds d’empadronament.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
3.- Proposta de modificació de l’acord de la Junta de Govern Local de data 10/1/2014 respecte a la societat ALUMETAL ESPLUGUES, SCP, relativa a l’activitat de fusteria d’alumini al local ubicat al carrer Pere Pelegrí, núm. 14. (Exp. T214-2013-111).
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS del carrer Josep Argemí núm. 13-21, relativa a l’activitat de garatge aparcament privat al local ubicat al carrer Josep Argemí núm. 13-21. (Exp. 88/1999).
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L’APARCAMENT C. VICENÇ BOU NÚM. 13, relativa a l’activitat de garatge aparcament privat al local ubicat al carrer Vicenç Bou núm. 13. (Exp. 171/75).
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per FRANCISCO JAVIER GIMENO-BAYON, relativa a l’activitat de Farmàcia del local ubicat al carrer Rovellat, núm. 41-47. (Exp. 49/2006).
7.- Proposta de devolució de fiança a l’empresa CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES VICENÇ, S.L., relativa al contracte d’obres d’adequació del local municipal situat a la plaça Santa Magdalena, núm. 24, d’aquesta població. (exp. CO-11/03).
8.- Proposta de devolució de fiança a l’empresa TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F.SANCHEZ, S.L., relativa al contracte del servei de retirada de residus de la construcció mitjançant contenidors oberts, d’aquesta població. (exp. C-19/2008).
9.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Molí entre els carrers Jocs Florals i Maladeta. (exp. G451-2014-001).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
10.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
11.- Proposta de requeriment al CENTRE D'INFORMACIÓ I SERVEIS A L'ESTUDIANT DE CATALUNYA (CISEC) per a que dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei d'informació, orientació i assessorament per a l'ocupació, mobilitat internacional i formació acadèmica de l'Oficina Jove d'Emancipació a Esplugues de Llobregat.
12.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al Projecte operatiu d'execució del Procés de dinamització de la VII Audiència pública als nois i noies de la ciutat.
13.- Proposta de rectificació de la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a activitats socioeducatives de l'Esplai Espurnes, aprovada per la Junta de Govern Local en data 20 de desembre de 2013.
14.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte d'assistència a activitats socioeducatives.
15.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud d'ajut econòmic dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de menjador d'escoles bressol.
16.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ CULTURAL MEDITERRÀNIA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Projecte d'inserció sociolaboral d'immigrants al barri de Can Vidalet. Viure al Barri", any 2012.
17.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA CAN VIDALET en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Hort escolar", any 2013.
18.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA GRAS SOLER en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament d’activitats i material escolar, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

04310114.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: