Número/Ordre

34/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

10/03/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 23/14 corresponent a la sessió ordinària de data 19 de juny i núm. 24/14 corresponent a la sessió ordinària de data 27 de juny.

GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l'empresa CARGARCON, S.L.U., en el marc de les Bases reguladores d’atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
3.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l'empresa CREATIVIALAB MARKETING, S.L., en el marc de les Bases reguladores d’atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
4.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l'empresa BCOM, S.C.P., en el marc de les Bases reguladores d’atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per NAZRUL ISLAM, sobre la comunicació de l’activitat de forn de pa i alimentació al local ubicat a l’Av. Ciutat de l’Hospitalet, núm. 15. (Exp. T120-2014-61).
6.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per RAÚL MACÍAS GONZÁLEZ, sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall de fruita i verdura al local ubicat al carrer Constància, núm. 6 local. (Exp. T120-2014-62).
7.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per EMPIEZAPORI, SL., sobre la comunicació de l’activitat de disseny gràfic al local ubicat a l’Av. Cornellà, núm. 13 Torre A, local 11 (Exp. T120-2014-64).
8.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per SPAR ESPAÑOLA, SL., sobre la comunicació de l’activitat d’oficines privades al local ubicat al carrer Laureà Miró, núm. 153 bxs. (Exp. T120-2014-66).
9.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per RAUDEL INDY SENA APONTE, sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall de mòbils i ordinadors al local ubicat al carrer Verge de la Mercè, núm. 44 local 1. (Exp. T120-2014-68).
10.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ESTER DELGADO VALSERAS, sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall de roba de vestir i complements al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 28 local 2. (Exp. T120-2014-82).
11.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per MARC PASCUAL GENOVÉS, sobre la comunicació de l’activitat de consulta de podologia al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 132. (Exp. T120-2014-84).
12.- Proposta de concessió de llicència a HEINZ FREHNER per a la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina a l’aire lliure a la finca del carrer Ntra. Sra. de Lourdes, núm. 24. (Exp. T032-2014-30).
13.- Proposta d'acord d’autorització de l’alienació de l’habitatge amb protecció oficial de promoció pública, situat al carrer Cedres núm. 31, 4t 2a.
14.- Proposta d’aprovació de la cessió d’ús per canvi de titular, de la plaça núm. 322, de l’aparcament de Can Vidalet, a favor de la Sra. Montserrat Jiménez García.
15.- Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte per executar els treballs corresponents al projecte executiu d’estabilització del mur de gabions, reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife de Finestrelles. (exp. G451-2014-013).
16.- Proposta relativa al sistema de climatització provisional del mercat de Can Vidalet.
17.- Proposta de sol·licitud d’ampliació de l’aportació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a diverses obres incloses al Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial 2012-2015.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
18.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
19.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació i plecs de condicions relatius al servei de prevenció de la legionel·losi, mitjançant procediment negociat sense publicitat.
20.- Proposta d'aprovació de dos convenis de cooperació educativa amb la Universitat de Barcelona per a la realització de pràctiques acadèmiques externes.
21.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l’àmbit d'atenció social, per a la integració de menors de 0 a 3 anys en concepte de menjador d'Escola Bressol.
22.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat COLLA DE GEGANTERS D’ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2014.
23.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASOCIACIÓN CULTURAL DE BAILE STANDAR LATINO en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “ Pràctica i difusió dels balls de saló, salsa, funky i d'altres ”, any 2013.
24.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ASSOCIACIÓ PASTORETS D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “ Representació de pastorets ”, any 2013.
25.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CENTRO EXTREMEÑO EN CATALUNYA "MUÑOZ TORRERO" en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada per al desenvolupament de la seva programació anual, any 2013.
26.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat FUNDACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS FINESTRELLES en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Jornada de sensibilització”, any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

34031014.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: