Número/Ordre

33/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

09/26/2014

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA

GERÈNCIA
1.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de setembre de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
2.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud de subvenció al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per a diverses actuacions en el marc de la convocatòria del Projecte "Treball als barris", any 2014.
3.- Proposta d'aprovació de les bases i del règim de funcionament i d'ús del servei "Esplugues Coworking".
4.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de la Sra. Laura Carneros Cerezo, empresària autònoma, en el marc de les Bases reguladores d’atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
5.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l'empresa MONTAJES E INSTALACIONES KODO, S.L., en el marc de les Bases reguladores d’atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d’atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
6.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu numero 392/2014-V interposat per FCC CONSTRUCCION, S.A. contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 18 de juny de 2014, d’aprovació de la liquidació del contracte d’obres del projecte desglossat de construcció del Pavelló Esportiu Municipal Les Moreres.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per JAVIER VÁZQUEZ AMAYA, sobre la comunicació de l’activitat de forn de pa amb sala de degustació al local ubicat al carrer Rovellat, núm. 38 local 5. (Exp. ACT. 148/04).
8.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per TELEMAKI TIENDA, SL., sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall de menjar preparat al local ubicat a l’Av. Cornellà, núm. 41 bxs A. (Exp. T214-2013-14).
9.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per JOSEFA GARCÍA RIBES, sobre la comunicació de l’activitat de comerç al detall de roba i complements al local ubicat al carrer Àngel Guimerà, núm. 10. (Exp. T120-2014-85).
10.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per OPC GRUP 2013, SL., sobre la comunicació de l’activitat de taller de reparació de vehicles al local ubicat al carrer Mestre Joan Corrales, núm. 60. (Exp. T214--2013-99).
11.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ZAFARI KAR, SL., sobre la comunicació de l’activitat de compra i venda de vehicles terrestres i de transport al local ubicat al carrer Sant Antoni Mª Claret, núm. 77. (Exp. T214-2013-73).
12.- Proposta relativa a la gestió dels superservei d’alimentació del carrer Antoni Gaudi, núm. 7, per part de NEGOCI RODAS, SL., com a franquícia de DIA, SA. (Exp. T120-2009-65).
13.- Proposta suspenent la tramitació de l’atorgament de llicència d’obres sol·licitada per KERAD E.B., SL., per a la construcció de dos habitatges aparellats amb piscina al carrer Frontó, núm. 48-50, fins a l’aprovació definitiva del nou Estudi de Detall presentat. (Exp. T032-2014-33).
14.- Proposta requerint a APARTAMENTOS ASISTIDOS, SL., que modifiqui la publicitat dels seus serveis a l’objecte que quedi ben definit que es tracte d’un equipament assistencial amb serveis comuns. (Exp. T044-2014-78).
15.- Proposta de concessió de llicència a ENCARNACIÓN ALCALDE BROTONS per segregar el local comercial del carrer Hortènsia, núm. 33, en tres locals independents. (Exp. T032-2014-12).
16.- Proposta de requeriment a l’empresa BIGAS GRUP, S.L., perquè dipositi la fiança definitiva relativa al contracte per executar les obres de reforma i millora de l’accessibilitat del carrer Pere Pelegrí i carrer Ricard Güell, d’aquesta població (exp. G451-2014-011).
17.- Proposta relativa al reinici de les obres d’urbanització del pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques aèries d’alta tensió de Fecsa al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.
18.- Proposta d’aprovació del projecte de les obres de reforma i millora de l’accessibilitat dels encreuaments dels carrers Caquis, Magnòlies, Eucaliptus, Cedres i Glicines, al barri de Can Vidalet, de l’expedient de contractació, per procediment negociat sense publicitat, i del plec de clàusules administratives particulars que regularan el contracte (Exp. G451-2014-012).
19.- Proposta relativa al programa d’actuacions de cohesió territorial 2012-2015 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
20.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
21.- . Proposta donant compte de la signatura del Protocol addicional de concreció per a l’any 2014 del Contracte Programa per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament d’Esplugues, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al Benestar Social i Polítiques d’Igualtat, subscrit l’any 2012, i acceptació de la corresponent aportació econòmica.
22.- Proposta d'aprovació d'aportació econòmica a la FUNDACIÓ PRIVADA PROA en concepte de beques de menjador per a l'exercici 2014.
23.- Proposta de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'ambit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per al Casal de setembre.
24.- Proposta de revocació i desestimació de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, per a la integració de menors en concepte d'activitats de lleure per a l'estiu 2014.
25.- Proposta de resolució de sol·licituds de tarifació social del curs 2014-2015, per a l'assistència de menors a les llars d'infants municipals.
26.- Proposta d’aprovació d’una subvenció a favor de l’entitat CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL per al desenvolupament de l' "Acte de celebració del XXV aniversari de l'entitat", any 2014.
27.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat CLUB ESCOLA ESPORTIVA ESPLUGUENC D’ESCACS en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Campionat de Catalunya d’edats i per equips ”, any 2013.
28.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat IES LA MALLOLA en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “XVII Intercanvi Esplugues- Ahrensburg” , any 2014.
29.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESCOLA JOAN MARAGALL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Material i sortides per a tothom”, any 2014.
30.- Proposta d’aprovació dels comptes justificatius presentats per l’entitat ESCOLA JOAN MARAGALL en concepte de justificació de la subvenció atorgada per al desenvolupament de l’activitat “Setmana Cultural”, any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

33260914.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: