Número/Ordre

08/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

02/28/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 6/14 corresponent a la sessió ordinària de data 14 de febrer.

GERÈNCIA
2.- Proposta d'aprovació de la justificació final relativa al Pla d'execució anual de les accions incloses en el Projecte "Treball als barris", any 2012.
3.- Proposta d'aprovació del Pla d'Autoprotecció per l'activitat de la "Cremada del Dimecres de Cendra" de l'entitat Toc de Foc, el proper dimecres 6 de març de 2014 a la plaça de la Bòbila.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta d'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, i dels plecs de condicions, relatius al servei de manteniment dels aparells elevadors dels edificis municipals de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat. (exp.G454-2014-004).
5.- Proposta de devolució de la fiança del contracte de les obres de mesures d’estalvi i d’eficiència energètica a edificis municipals d’Esplugues de Llobregat, sol·licitada per la UTE ACISA AMS E.E. ESPLUGUES (Exp. CO-10/09).
6.- Proposta d’aprovació al text refós i annex del projecte d’urbanització en l’àmbit de la modificació puntual del Pla General Metropolità per a la creació d’un nou accés al Parc dels Torrents des del carrer de l’Església i per a la nova ordenació volumètrica de les parcel·les afectades, i de publicació de la seva aprovació definitiva.
7.- Proposta de concessió de llicència a JUAN DIEGO MARTINEZ GARCIA, per a formalitzar la divisió horitzontal de l’edifici existent al carrer Magnolies, núm. 7. (Exp. T032-2013-28).
8.- Proposta relativa al cessament del funcionament de la maquinaria no legalitzada existent al local del carrer Maladeta, núm. 51 on l’empresa FORN MALADETA, SL. desenvolupa l’activitat de forn de pa i pastisseria. (Exp. Act. 125/96).
9.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ENCARNA CRUZ RODRIGUEZ, relativa a l’activitat de comerç al detall de llanes, fils, i articles de merceria al local ubicat al carrer Alegria, núm. 12-14 local 1. (Exp. T214-2014-9).
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
10.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
11.- Proposta de requeriment a la FUNDACIÓ DAINA PER LA DEFENSA DELS ANIMALS I LA NATURA per a que dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei de recollida, dipòsit, custòdia i foment de l'adopció d'animals de companyia.
12.- Proposta d'aprovació de la pròrroga del conveni subscrit amb la FUNDACIÓ ECOM i de la corresponent aportació econòmica per a l'any 2014.
13.- Proposta donant compte de les bases relatives al "4r Fòrum de l'Excel·lència: Treballs de Recerca de Batxillerat" i de les Bases relatives al "3r Premi Ciutat d'Esplugues de Llobregat".
14.- Proposta d'autorització d'ús de la pista poliesportiva de l'escola pública FOLCH I TORRES a favor de la mercantil FREEDOM SPORTS, S.L.
15.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'esports, curs 2013/2014, en concepte de beques de natació escolar per a persones amb discapacitat.
16.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador escolar.
17.- Proposta d'aprovació de l'aportació econòmica a favor de les entitats CLUB DE FUTBOL CAN VIDALET i FUTBOL ASSOCIACIÓ ESPLUGUENC en concepte de tasques de neteja, manteniment i funcionament ordinari dels camps de futbol municipals "El Molí" i "Salt del Pi", respectivament..
18.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ ESPLAI DE JUBILATS I PENSIONISTES SANTA MAGDALENA - CENTRE - LA PLANA en execució del conveni en vigor, any 2014.
19.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ESCOLA MATILDE ORDUÑA pel desenvolupament d'activitats i material escolar, any 2014.
20.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat COLLA DELS TRES TOMBS D'ESPLUGUES en execució del conveni en vigor.
21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES SANTA MAGDALENA - CENTRE - LA PLANA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2013.
22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat AMPA ESCOLA FOLCH I TORRES en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament d'activitats extraescolars, any 2013.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA BRESSOL LA MAINADA en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Sortides i material divers. 30 aniversari de l'entitat", any 2013.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA BRESSOL MARTA MATA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Ampliació de material en sala de psicomotricitat", any 2013.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA BRESSOL MONTSERRAT en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Festes i sortides", any 2013.
26.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA JOAN MARAGALL en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Material i sortides per a tothom", any 2013.
27.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Trobada de puntaires", any 2013.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ GRUP DE PERCUSSIÓ DRUMS en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Esplugues toca per la Marató", any 2013.
29.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat PASTORETS I COMPANYIA en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Comparsa de Carnaval", any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

0828214.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: