Número/Ordre

10/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

03/14/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta d’aprovació d’un conveni de pràctiques acadèmiques externes amb la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
2.- Proposta de resolució complementari a l’aprovat en la Junta de Govern del passat 21 de febrer, relatiu a l’aplicació de l’incentiu per rendiment de l’exercici 2013.
3.- Proposta relativa a la concessió de subvencions per afavorir la instal·lació d’activitats econòmiques i l’ocupació a Esplugues de Llobregat , corresponent a l’exercici 2013.
4.- Proposta de personació en el recurs contenciós administratiu núm. 410/2013 A2, interposat per la senyora Mercedes Sánchez Botí, contra la desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
5.- Proposta d'aprovació de les sol·licituds de necessitats a la Diputació de Barcelona, dins l'àmbit del seu Catàleg de Concertació, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012 - 2015", per desenvolupar les activitats promogudes per l'Ajuntament per l'any 2014.
6.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al servei d'explotació dels espais publicitaris a les publicacions municipals "El Pont d'Esplugues" i "L'Agenda cultural i d'activitats d'Esplugues".
7.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor del Sr. Emilio Martí Hernández, empresari autònom, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
8.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de la Sra. Cynthia González Sánchez, empresària autònoma, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
9.- Proposta de concessió de llicència a HEINZ FREHNER per enderrocar l’habitatge unifamiliar existent a la finca del carrer Nostra Senyora de Lourdes, núm. 24. (Exp. T032-2014-11).
10.- Proposta per deixar sense efecte diverses resolucions relatives a multes coercitives sobre ordres d’execució.
11.- Proposta de concessió de llicència a IBERBANDA, SA., per a la instal·lació d’una estació de serveis de comunicacions electròniques (banda ampla), a la muntanya de Sant Pere Màrtir. (Exp. T120-2009-105).
12.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JUAN JOSÉ VERGÉS, SA., relativa a l’activitat de magatzem amb oficines al local ubicat al carrer Joan XXIII, núm. 20-26. (Exp. T214-2013-36).
13.- Proposta relativa a la devolució de les fiances del contracte del subministrament de mobiliari i equipament esportiu, mòduls 1-A i 3-E (CEM MORERES), sol·licitada per la empresa PL ESPORTS, S.L. (exp. G455-2014-004 i G455-2012-006).
14.- Proposta d’aprovació d’expedient de contractació i plecs de condicions tècniques i administratives, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei d’instrumentació i auscultació dels elements estructurals del Teatre-Auditori Municipal d’Esplugues de Llobregat. (exp. G454-2014-007).
15.- Proposta d’acord iniciant expedient d’execució subsidiària de les obres d’estabilització del mur de gabions, reparacions i acabats de la pista esportiva del carrer Santa Rosa i Tenerife, requerides a HISPARAD, S.A. i HOTEL ABBA GARDEN.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
16.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
17.- Proposta relativa a requerir a l’empresa DUET ESPLUGUES, S.A., l’execució del contracte de concessió d’obra pública per a la renovació del Complex Esportiu La Plana.
18.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques de menjador escolar.
19.- Proposta relativa a la resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a activitats socioeducatives i esplais de lleure.
20.- Proposta de resolució d'un ajut relatiu a la tarifació social del curs 2013/2014, per a l'assistència de menors a les escoles bressol municipals.
21.- Proposta d'aprovació d'una sol·licitud d'ajut econòmic dins l'àmbit d'atenció social, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de menjador d'escoles bressol.
22.- Proposta de resolució d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'esports, curs 2013/2014, per a la integració de menors en concepte de natació escolar.
23.- Proposta de revocació i resolució d'ajut econòmic relatiu a l'Impost sobre Béns Immobles per a persones amb escassa capacitat econòmica, corresponent a l'exercici 2013.
24.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat PASTORETS I COMPANYIA pel desenvolupament de l'activitat "Comparsa de Carnaval", any 2014.
25.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ASSOCIACIÓ GRUP DE PERCUSSIÓ DRUMS D'ESPLUGUES pel desenvolupament de l'activitat "Comparsa de Carnaval", any 2014.
26.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES pel desenvolupament de l'activitat "Comparsa de Carnaval", any 2014.
27.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat ESCOLA ISIDRE MARTÍ pel desenvolupament de l'activitat "Rua de Carnaval", any 2014.
28.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat AMPA CAN VIDALET pel desenvolupament de l'activitat "Carnaval", any 2014.
29.- Proposta de resolució d'una subvenció a l'entitat TALLER FLAMENCO pel desenvolupament de l'activitat "Rua de Carnaval", any 2014.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

10140314.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: