Número/Ordre

11/2014

Acta de

Junta de Govern Local

Data

03/21/2014

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta núm. 7/14 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de febrer.

GERÈNCIA
2.- Proposta d’aprovació de la nòmina corresponent a la mensualitat de març de 2014, incentiu de productivitat, serveis extraordinaris i altres retribucions del personal d’aquest Ajuntament.
3.- Proposta donant compte de jubilació forçosa per edat d'un funcionari.
4.- Proposta donant compte de jubilació forçosa per edat d'un treballador laboral.
5.- Proposta d’aprovació bestreta especial, pel que fa al personal funcionari i laboral, de la part meritada de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012.
6.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de la COMUNITAT DE PROPIETARIS LA MALLOLA, en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
7.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a favor de l'empresa CIM KOSMOS INTEGRAL SERVICES, S.L., en el marc de les bases reguladores d'atorgament de subvencions destinades a la contractació per empreses i entitats de persones en situació d'atur residents a Esplugues de Llobregat, any 2014.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
8.- Proposta de concessió de llicència a LABORATORIOS ALDO UNION per a la construcció d’una passarel·la d’unió entre dos edificis existent als carrers Baronessa de Maldà, núm. 73. (Exp. T032-2014-5).
9.- Proposta d’assabentat i conforme d’utilització i ocupació de l’habitatge unifamiliar construït al carrer Santa Anna, núm. 20-22, per AVANCE DIRECTO EMPRESA CORPORATIVA, SL. (Exp. T032-2013-3).
10.- Proposta d’assabentat i conforme d’utilització i ocupació de l’habitatge del carrer Molí, núm. 47-53, de Mª INES PALACIOS RODRÍGUEZ. (Exp. T032-2014-6).
11.- Proposta de concessió de llicencia a OLGA GONZALEZ SANZ, per a la segregació i agrupació d’una part del local 1, ubicat al la planta entresol porta 2a. al local 2 entresol 3a. del carrer Emili Juncadella, núm. 1-3. ( T032-2014-7).
12.- Proposta d’assabentat del canvi de gestor a favor de PROYECTOS Y DESARROLLOS BCN, SL., del bar restaurant existent al Centre Cultural i Recreatiu l’Avenç del carrer Àngel Guimerà, núm. 27-29. (Exp. Act. 171/04).
13.- Proposta relativa a la devolució de la fiança del contracte de les obres de xarxa de telecomunicacions corporativa municipal i serveis associats de l’Ajuntament d’Esplugues, corresponent a l’empresa ELECNIA, S.L. (exp. CO-10/07).
14.- Proposta de desestimació de les al·legacions formulades i d’aprovació definitiva del Projecte complementari d’urbanització de les parcel·les “h”, “f” i “g” delimitades per l’avinguda de la Miranda, carrer Germans Serra i August Font i Carreras, consistent en l’execució d’una escala situada entre els carrers Dr. Gimeno i Santa Anna, d’aquesta població, promogut per la societat APARTAMENTOS ASISTIDOS, S.L.
15.- Proposta d’aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació voluntària per a l’execució de la Modificació puntual del Pla General Metropolità de la finca situada al carrer Manuel Florentín, 26 (Casal del Cris), d’Esplugues de Llobregat, promogut per la CONGREGACION DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO.
16.- Proposta de resposta a la petició efectuada per la CONGREGACION DE LOS LEGIONARIOS DE CRISTO, de fraccionament del pagament de l’aprofitament urbanístic de la Modificació puntual del Pla General Metropolità de la finca situada al carrer Manuel Florentín, 26 (Casal del Cris), d’Esplugues de Llobregat.
17.- Proposta d’acord d’adhesió a la pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica (2012/01) destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA SAU.
18.- Proposta relativa a la constitució de la garantia del 12% corresponent al projecte d’urbanització del Pla Especial d’Ordenació de la finca Can Parrot, a l’Avinguda de la Miranda, núm. 1-13.
19.- Proposta d’aprovació de la memòria valorada de les obres d’adequació del recinte museístic Pujol i Bausis i de la sol·licitud d’una subvenció dins el programa complementari de suport a l’economia productiva local en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
20.- Proposta de pagament a l’Agència Estatal d’Administració Tributària - Dependència Regional de Recaptació de la Delegació Especial de Catalunya, del preu just embargat d’una finca situada al carrer Manuel Florentín Pérez, d’Esplugues de Llobregat, expropiada a PROMOTORES INMOBILIARIOS PASTOR Y JIMÉNEZ S.L..
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
21.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
22.- Proposta d'aprovació del padró de la Taxa per entrades de vehicles a través de voreres (guals) i per reserves de via pública per aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena de l'exercici 2014.
SERVEIS A LES PERSONES
23.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei de recollida, dipòsit, custòdia i foment de l'adopció d'animals de companyia.
24.- Proposta d'aprovació de la subvenció anual a favor de la FUNDACIÓ PRIVADA PROA (TALLER DE DISMINUÏTS PSÍQUICS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT), corresponent a l'any 2014.
25.- Proposta d'aprovació del conveni de col·laboració amb la Federació de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat per al desenvolupament del servei d'orientació i assessorament jurídic gratuït per a dones al municipi d'Esplugues de Llobregat, any 2014.
26.- Proposta d'aprovació de la despesa relativa a l'exercici 2014 del conveni bianual (2013-2014) de col·laboració entre els Ajuntaments de Begues, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts i Viladecans, amb motiu de l'organització del VII Premi Literari Delta Narrativa escrita per a dones, així com de la publicació i presentació de l'obra guanyadora.
27.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat ESBART VILA D'ESPLUGUES en execució del conveni en vigor.
28.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ESCOLA ISIDRE MARTÍ en concepte de liquidació econòmica de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Renovació biblioteca escolar", any 2013.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

11210314.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: