Número/Ordre

27/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

07/15/2013

Hora

09:15 AM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta donant compte de la jubilació anticipada per edat d’una funcionària.
2.- Proposta de personar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 97/2013-E interposat pel Sr. Manuel Pimienta Sánchez, contra resolució per infracción del Reglament de circulació.
3.- Proposta relativa al Pla d’Autoprotecció per a la celebració del correfoc de la Festa Major de Santa Magdalena.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
4.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per MORENO-TEJERO ASOCIADOS, S.L., relativa a l’activitat d’elaboració de galetes artesanes, a la Ronda del Canigó, núm. 5, porta 2. (Exp. T214-2013-42).
5.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per LILIANA CABALLÉ COTADO, relativa a l’activitat d’arranjament de peces de vestir, al local del carrer Cedres, núm. 10, local 2. (Exp. T120-2011-6).
6.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per JOHN HONORIO DUMA SARMIENTO, relativa a l’activitat de taller mecànic de reparació d’automòbils, al local del carrer Àngel Guimerà, núm. 148. (Exp. T214-2013-25).
7.- Proposta relativa a l’activitat desenvolupada per JOSE RAMON CERRILLO RUIZ, de comerç al detall de lampisteria, venda, instal·lació i reparació d’instal·lacions d’electricitat, fontaneria i gas i de papereria que es desenvolupa al local del carrer Alegria, núm. 24. (Exp. T214-2013-5).
8.- Proposta d’aprovació del contracte menor per al subministrament i implantació dels elements de suport de la senyalització de la Ruta Històrica d’Esplugues de Llobregat.
9.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’adequació de diverses vies públiques al Pla Local de Seguretat Viaria, de l’expedient de contractació per procediment obert de tramitació ordinària, del plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació.
10.- Proposta de delegació a favor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Secció de Prevenció de Residus, de la sol·licitud i gestió d’un ajut, dins la convocatòria efectuada per l’Agencia de Residus de Catalunya, d’ajuts per als projectes de foment de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals.
11.- Proposta relativa als resultats econòmics d'explotació del servei de transport col·lectiu de viatgers amb els autobusos Esplubús i Justmetro de l'any 2012.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
12.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
13.- Proposta d'adjudicació del contracte relatiu al servei de dinamització i emancipació juvenil.
14.- Proposta relativa a la revocació d'ajuts econòmics dins l'àmbit d’Atenció Social, curs 2012/2013, per a la integració de menors en concepte de beques per a menjador escolar, menjador d'escoles bressol i assistència a esplais de lleure.
15.- Proposta relativa a la revocació d'ajut econòmic dins l'àmbit de Cultura, curs 2012/2013, en concepte de beca d'Escola de Música.
16.- Proposta relativa a la rectificació de l'acord de Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2013 d'estimació de sol·licitud d'ajut econòmic dins l'àmbit d'Atenció Social per a la integració de menors en concepte de campus de futbol.
17.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb caràcter plurianual entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i l'entitat ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA PLANA.
18.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat IES JOANOT MARTORELL, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Implementació dins el currículum d'educació física dels esports aquàtics", any 2012.
19.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat CENTRO EXTEMEÑO EN CATALUNYA "MUÑOZ TORRERO", en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
20.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat BOC DE BITERNA, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Correfoc de Festa Major", any 2012.
21.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DE DIABLES D'ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de l'activitat "Reparació dels vestits de Lucifer i Diablessa", any 2012.
22.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat COLLA DE CASTELLERS D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
23.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE VEÏNS CAN VIDALET, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
24.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA DE ESPLUGUES, en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la seva Programació anual, any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

27150713.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: