Número/Ordre

25/2013

Acta de

Junta de Govern Local

Data

06/28/2013

Hora

02:00 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al servei de disseny i impressió del Programa de Festa Major 2013.
2.- Proposta de devolució de la fiança dipositada per l'empresa 2003, S.A. corresponent a la contractació del lloguer, muntatge i desmuntatge d'estands per a Firesplugues 2013.
3.- Proposta d’aprovació de la revaluació de riscos laborals i manual d’autoprotecció de la Casa Consistorial.
4.- Proposta d’adjudicació del contracte relatiu al subministrament de la uniformitat de les brigades operatives municipals de l’any 2013 i la seva reposició en el període 2013-2015.
5.- Proposta d’aprovació d’un conveni de pràctiques entre la Universitat Politècnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona) i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat.
6.- Proposta donant compte de la jubilació anticipada per edat d'una funcionària.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
7.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per ISAK ANDIC ERMAY, relativa a l’activitat de garatge – aparcament privat de l’habitatge unifamiliar del carrer August Font Carreras, núm. 34-36. (Exp. T120-2010-62).
8.- Proposta donant la conformitat a la documentació presentada per GRAM ARQUITECTURA I CONSULTORIA URBANA, SL., relativa a l’activitat de serveis tècnics professionals d’arquitectura i urbanisme al local del carrer Milà i Pi, núm. 11. (Exp. T213-2012-71).
9.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’obres de rehabilitació del paviment de calçada de diferents carrers del municipi d’Esplugues, per procediment obert de tramitació ordinària, del plec de clàusules administratives particulars i de la convocatòria de la licitació.
10.- Proposta d’aprovació del projecte d’obres de reparació de la façana nord de l’Escola Oficial d’Idiomes, al carrer Laureà Miró, 63, d’Esplugues de Llobregat.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS
11.- Proposta d’aprovació de relacions de despeses i reconeixement d’obligacions.
SERVEIS A LES PERSONES
12.- Proposta de requeriment a FUNDACIÓ PIA INSTITUT PERE TARRÉS D'EDUCACIÓ EN L'ESPLAI (FUNDACIÓ PERE TARRÉS) per a que dipositi la fiança definitiva relativa al contracte del servei de dinamització i emancipació juvenil.
13.- Proposta d'adjudicació del contracte menor relatiu al servei "Minuts Menuts, espai de conciliació familiar".
14.- Proposta de pròrroga del contracte relatiu al Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) del municipi d'Esplugues de Llobregat.
15.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2012/2013, per a la integració de menors en concepte de beques per a menjador escolar, menjador d'escoles bressol, assistència a esplais de lleure i educació especial.
16.- Proposta relativa a la resolució de sol·licituds de tarificació social del curs 2012/2013, per a l'assistència de menors a escola bressol municipal.
17.- Proposta relativa a la rectificació de resolució de sol·licituds d'ajuts econòmics dins l'àmbit d'Atenció Social, curs 2012/2013, per a la integració de menors en concepte de beques d'assistència a centres d'educació especial, aprovada en Junta de Govern Local de data 26 d'octubre de 2012 i rectificada en Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2013.
18.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona - Àrea d'Atenció a les Persones (Gerència de Serveis d'Educació) -, en concepte de fons de prestació "suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals", en el marc del catàleg de concertació 2013 del Pla "Xarxa de Governs Locals 2012-2015".
19.- Proposta donant compte de la presentació al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya dels projectes d'interés en matèria de serveis socials, immigració, infància i adolescència, família i polítiques d'igualtat, corresponents al Contracte Programa 2013.
20.- Proposta d'acceptació de la subvenció atorgada per l'Instituto de la Juventud per a la realització d'un projecte d'intercanvi juvenil entre les ciutats d'Esplugues i Ahrensburg, en el marc de l'acció 1.1. del Programa Comunitari "Juventud en Acción".
21.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat CLUB BÀSQUET NOU ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2013.
22.- Proposta d'aprovació d'una subvenció a l'entitat CLUB NATACIÓ ESPLUGUES en execució del conveni en vigor, any 2013.
23.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i la COLLA DE GEGANTERS D'ESPLUGUES.
24.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració, amb caràcter plurianual, entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i el CENTRO CULTURAL ANDALUZ PLAZA MACAEL.
25.- Proposta d'aprovació dels comptes justificatius presentats per l'entitat ASSOCIACIÓ DE FESTES POPULARS D'ESPLUGUES en concepte de justificació de la subvenció atorgada pel desenvolupament de la Festa Major de Sant Mateu dins l'àmbit de Cultura, any 2012.
Precs i preguntes.


Document de l'acta per el Web:

25280613.doc

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: