Número/Ordre

04/2015

Acta de

Junta de Govern Local

Data

01/30/2015

Hora

01:30 PM

Lloc

Sala de reunions

Index / Ordre del diaEm plau convocar-vos a la sessió ordinària que la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament durà a
terme el proper 30/01/2015 a les 13:30 hortes, a la sala de reunions, a l’objecte de tractar els
assumptes inclosos en el següent:
ORDRE DEL DIA
GERÈNCIA
1.- Aprovació, si s’escau, de les actes núm. 41/14 corresponent a la sessió ordinària de data 21 de
novembre i núm. 42/14 corresponent a la sessió ordinària de data 28 de novembre.
2.- Proposta de modificació puntual de les bases i convocatòria de 2 places d'agent de la policia local
de la plantilla de funcionaris.
3.- Proposta d'aprovació de les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions
destinades a afavorir la instal·lació d'activitats econòmiques i l'ocupació d'Esplugues de Llobregat, any
2015.
4.- Proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Agència d'Innovació Industrial i
Coneixement - INNOBAIX - per recolzar els projectes innovadors de les empreses del Baix Llobregat.
TERRITORI I SOSTENIBILITAT
5.- Proposta relativa a l’ocupació i utilització de l’habitatge del carrer Emili Juncadella, núm. 1-3
entresol 2a. sol·licitada per OLGA GONZALEZ SANZ. (Exp. T032-2014-23).
6.- Proposta relativa a l’ocupació i utilització de l’habitatge del carrer Emili Juncadella, núm. 1-3
entresol 3a. sol·licitada per OLGA GONZALEZ SANZ, (Exp. T032-2014-22).
7.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per ARAM OGANISYAN, sobre la
finalització de la tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar la activitat de reparació de calçat i
duplicat de claus al local ubicat al carrer Dr. Manuel Riera, núm. 63 (Exp. T120-2009-95).
8.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per PLUTONIO REAL ESTATE, SL.,
sobre la comunicació de l’inici de l’activitat de oficina tancada al públic per gestió on-line al local ubicat
al carrer Cedres, núm. 12 soterrani. (Exp. T120-2014-67).
9.- Proposta considerant suficient la documentació aportada per AGUSTIN LOZANO SOTO, sobre la
finalització de la tramitació del títol acreditatiu per desenvolupar la activitat de comerç al detall de fruita
en règim d’autoservei al local ubicat al carrer Molí, núm.31 (Exp. Act. 73/96).
OD-2015-004.pdf - OD-2015-004.pdf


Document de l'acta per el Web:

- G033-2015-004.pdf

Document de resposta a precs i preguntes


Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania: