Número/Ordre

14/2004

Acta de

Acords de Ple

Data

09/23/2004

Hora

07:30 PM

Lloc

SALON DE SESIONES


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I MEDI AMBIENT

2.- Dictamen proposant la desestimació del recurs de reposició interposat pels Srs. M. Mercedes Repetto Cortés i Antonio Cádiz Torres contra l’acord del Ple municipal de data 29 d’abril de 2004, referit a l’alienació d’habitatges i places d’aparcament de promoció municipal de l’edifici situat al carrer Molí núm. 26-36, d’aquesta població.

3.- Dictamen proposant l’adjudicació definitiva d’un pis i una plaça d’aparcament de l’edificio situat al carrer Molí núm. 26-36, d’aquesta població, a favor dels Srs. Miriam Acedo Martínez i Carlos Álvarez Martínez.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

4.- Dictamen proposant l’aprovació de l’assignació per a la prestació supramunicipal de serveis del Fons de Cooperació Local de Catalunya de l’any 2004.5.- Dictamen proposant la sol.licitud d’un préstec per finançar inversions consignades en el Pressupost municipal.

6.- Dictamen proposant la sol.licitud de subvenció a la Diputació de Barcelona del tipus d’interès del préstec a sol.licitar a la Caixa d’Estalvis de Catalunya per al finançament d’inversions municipals.

7.- Dictamen proposant l’aprovació de les Festes Locals per al proper any 2005.8.- Dictamen proposant donar compte d’un decret de l’Alcaldia en matèria de Personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DESENVOLUPAMENT SOCIOCULTURAL I COHESIÓ SOCIAL

9.- Dictamen relatiu al nomenament dels membres del Consell Escolar Municipal.

MOCIONS

29/04.- Moció del Grup Municipal d’Iniciativa per Catalunya-Verds-EuiA sobre la supressió dels símbols i imatges religioses de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

30/04.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya relativa a “Un 12 d’octubre en llibertat”.

31/04.- Moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de suport a la campanya “Fre Catalonia-Catalunya lliure”.

32/04.- Moció del Grup Municipal de Convergència i Unió sobre el futur de Ràdio Estudi Esplugues Associació.

RENÚNCIES FORMULADES PER SRS. REGIDORS

Donar compte de la renúncia formulada per la Sra. Carme Porta Abad, regidora del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Donar compte de la renúncia formulada pel Sr. Joan Torras Ferret, regidor del Grup Municipal de Convergència i Unió.

Precs i preguntes.

Document de l'acta per el Web:

EXTRACATWEB.doc

Document de resposta a precs i preguntes

Respostes ple setembre 2004.doc

Document de resposta a precs i preguntes Ciutadania:


Tornar