Perquè Esplugues sigui una ciutat agradable i còmode on viure-hi, amb qualitat de vida, sostenible, amb una bona convivència veïnal i on tothom tingui cura i respecti el seu entorn, cal un compromís compartit per tots els ciutadans i ciutadanes, cal un compromís amb el civisme

Amb la voluntat de promoure aquests valors de convivència i de respecte per la nostra ciutat, l’Ajuntament posa en marxa un programa de civisme per fer arribar a tots els col·lectius, a totes les famílies i a tots els agents socials la necessitat que comparteixin els objectius que ara ens plantegem.

Al mateix temps, volem que tots els ciutadans i ciutadanes siguin motors que garanteixin el bon funcionament de la ciutat i les normes d’educació que ens calen establir, respectar, complir i fer complir.

Si estimes Esplugues, cal que tinguis amb la teva ciutat, la ciutat de tots, les mateixes atencions com si fos casa teva, perquè en definitiva, Esplugues és cosa de tots i casa de tots

Per això, emprendrem accions per a què els ciutadans i ciutadanes estiguin compromesos amb el bon ús i el manteniment de la ciutat. Per tant, cal evitar els comportaments inadequats a l’espai públic, l’incivisme i el vandalisme.

Fomentar els comportaments cívics i els nous valors de convivència i les normes de conducta necessàries ha de ser un compromís de tots

Tenim diverses eines per fer-ho possible: l’Ordenança municipal de convivència i ús de la via pública, el Manifest d’Esplugues pel civisme i… sobretot la nostra educació.

Perquè volem una ciutat tranquil·la,

sense sorolls als nostres carrers i places i amb veïns respectuosos amb el descans dels altres.
Per això tenim la nostra educació.

Perquè volem uns parcs
i uns carrers nets,

sense papers ni xiclets ni excrements de gossos. Per això tenim papereres, pipicans i… sobretot la nostra educació.

Perquè volem una ciutat que prioritza els vianants per sobre dels cotxes

i facilita el passeig pels nostres carrers i places, sense cotxes aparcats damunt les voreres, enmig d’un pas per a vianants o enmig d’un passeig. Per això tenim zones d’estacionament, aparcaments i… sobretot la nostra educació.

Perquè volem una ciutat respectuosa amb el medi ambient i sostenible,

que s’esforça per reciclar el màxim les deixalles que diàriament produïm a casa o a la feina.
Per això tenim els contenidors per a vidre, paper i cartró, envasos i tetra-briks, matèria orgànica, escombraries, i piles, i… sobretot la nostra educació.

Perquè volem una ciutat que llueixin
nets les seves parets i façanes,

bancs i jocs infantils, fanals i semàfors nets, sense papers, cartells o adhesius que els embruten.
Per això tenim els “Espais de lliure expressió” i les
columnes per a publicitat a diversos carrers, i… sobretot la nostra educació.

Perquè volem que el mobiliari urbà (bancs, papereres, jocs infantils) i les parets de casa nostra estiguin nets

i sigui agradable passejar per la ciutat, sense haver d’esquivar un banc perquè està brut, té xiclets enganxats, està ple de pintades o algú s’ha “distret” trencant-lo sense sentit.
Per això tenim la nostra educació.

Perquè volem passejar amb tota tranquil·litat pel nostre barri,

sense pensar que, en qualsevol moment, pot venir un gos que no vagi lligat i se’ns pot tirar al damunt. Perquè volem que els nens i nenes més petits puguin estar gaudint amb els amics al seu parc, sense patir perquè acabin jugant amb els excrements de gossos que pugui haver-hi al sorral.
Per això, cal que portem el nostre gos ben lligat i fem ús dels pipi-cans que l’Ajuntament ha adequat els diferents barris.
Per això tenim la nostra educació.

Cal que tots participem activament a la ciutat,

perquè amb l’esforç de tots, la bona voluntat i el civisme estimarem la nostra ciutat i farem el millor servei a Esplugues, cosa de tots.

 

 

 

 

 

 

Para que Esplugues sea una ciudad agradable y cómoda donde vivir, con calidad de vida, sostenible, con una buena convivencia vecinal y en la que todos vigilen y respeten su entorno, es preciso un compromiso compartido por todos los ciudadanos y ciudadanas, es preciso un compromiso con el civismo.

Con la voluntad de promover estos valores de convivencia y de respeto por nuestra ciudad, el Ayuntamiento pone en marcha un programa de civismo para hacer llegar a todos los colectivos, a todas las familias y a todos los agentes sociales la necesidad que compartan los objetivos que ahora nos planteamos.

Asimismo, queremos que todos los ciudadanos y ciudadanas sean motores que garanticen el buen funcionamiento de la ciudad y las normas de educación que requerimos y debemos respetar, cumplir y hacer cumplir.

Si aprecias tu ciudad, Esplugues, es imprescindible que con Esplugues, la ciudad de todos, tengas las mismas atenciones que tienes en tu hogar, porque en definitiva Esplugues es cosa de todos y casa de todos.

Por ello, emprenderemos acciones para que los ciudadanos y ciudadanas estén comprometidas con el buen uso y el mantenimiento de la ciudad. Por eso, debemos evitar los comportamientos inadecuados en el espacio público, el incivismo y el vandalismo.

Fomentar los comportamientos cívicos y los nuevos valores de convivencia y las normas de conducta necesarias debe de ser un compromiso de todos.

Tenemos diferentes herramientas para hacerlo posible: la Ordenanza municipal de convivencia y uso de la vía pública, el Manifiesto de Esplugues por el civismo y… sobre todo nuestra educación.

Porque queremos una ciudad tranquila,

sin ruidos en nuestras calles y plazas y con vecinos respetuosos con el descanso de los demás.
Para eso tenemos nuestra educación.

Porque queremos unos parques y unas calles limpios,

sin suciedad ni papeles ni chicles ni excrementos de perros. Por eso tenemos papeleras, pipicans y… sobre todo nuestra educación.

Porque queremos una ciudad que prioriza a los peatones por encima de los coches

y facilita el paseo por nuestras calles y plazas, sin coches aparcados sobre las aceras, encima de un paso cebra o en medio de un paseo. Por eso tenemos zonas de estacionamiento, aparcamientos y… sobre todo nuestra educación.

Porque queremos una ciudad respetuosa con el medio ambiente y sostenible,

que se esfuerza por reciclar el máximo volumen de desperdicios que a diario producimos en casa o en el trabajo. Por eso tenemos los contenedores para vidrio,
papel y cartón, envases y tetra-briks, materia orgánica, basuras, y pilas, y… sobre todo nuestra educación.

Porque queremos una ciudad que luzcan limpios sus paredes y fachadas,

bancos y juegos infantiles, farolas y semáforos, sin papeles, carteles o adhesivos que los ensucien. Por eso tenemos los “Espacios de libre expresión” y las columnas para publicidad en diferentes calles, y… sobre todo nuestra educación.

Porque queremos que el mobiliario urbano (bancos, papeleras, juegos infantiles) y las paredes de nuestra vivienda estén limpios

y sea agradable pasear por la ciudad, sin tener que eludir un banco porque está sucio, tiene chicles pegados, está lleno de pintadas o alguien se ha “distraído” rompiéndolo sin sentido alguno.
Por eso tenemos nuestra educación.

Porque queremos pasear tranquilamente por nuestro barrio,

sin pensar que, en cualquier momento, pueda venir un perro sin atar y se nos pueda echar encima. Porque queremos que los niños y niñas más pequeños puedan estar disfrutando con sus amigos en su parque, sin sufrir por si terminan jugando con los excrementos de perros que puedan haben en la arena. Por eso, es preciso que paseemos nuestro perro atado y utilicemos los pipi-cans que el Ayuntamiento ha adecuado en los diferentes barrios.
Por eso tenemos nuestra educación.

Es necesario que todos participemos activamente en la ciudad,

porque con el esfuerzo de todos, la buena voluntad y el civismo apreciaremos nuestra ciudad y haremos el mejor servicio a Esplugues, cosa de todos.