Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

TÈCNICA D'OCUPACIÓ. Subvenció en el marc del programa Treball als Barris 2018 del SOC i del Programa Metropolità de suport a les polítiques socials de l'AMB


Escala:Subescala:Títol:

Diplomat/ada, Graduat/ada, llicenciatura en comunicació, Pedagogia, Psciologia, Psicopedagogia, equivalent o superior


Núm. de places:

2


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Actuació objecte de la contractació: contractació temporal 2 Tècnics/ques d'ocupació per a projectes ocupacionals que promoguin la millora de l'ocupabilitat de persones en situació d'atur, amb tasques d'acompanyament i suport a la procés d'inserció laboral, orientació laboral, accions formatives grupals, seguiment i gestió de les accions de capacitació.

La contractació es farà en el marc de les següents línies de subvenció:

Programa complementari de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona- programes innovadors

Resolució TSF/1867/2018, de 24 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programes de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

Requisit imprescindible: persones inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya, en possessió de titulació universitària.

Requisits específics (Veure oferta)

Oferta Tècnic-a Ocupació.pdfOferta Tècnic-a Ocupació.pdf

Procés de selecció

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i de gestió d’ofertes, el SOC derivarà les candidatures al Servei de Promoció Econòmica de l’ajuntament responsable del procés de selecció amb els següents fases i criteris:

1.Prova escrita: coneixement sobre els col·lectius amb dificultats d’ accés al mercat de treball i sobre les accions d’orientació i suport a la inserció laborals d’aquests col·lectiu. Puntuació fins a un màxim de 5 punts

2.Valoració de mèrits fins a un màxim de 5 punts

a)Per a la realització de cursos de perfeccionament i especialització relacionats amb les tasques del lloc de treball fins a 2 punts, a raó de:

-1 punt per a la totalitat de segons graus, llicenciatures, diplomatures o màsters oficials.
-0,6 punts per a la totalitat de postgraus iguals o superiors a 100 hores.
-0,4 punts per a la totalitat de cursos de 50 a 100 hores.

b)Experiència en el desenvolupament de dispositius d’inserció laboral, tasques d’orientació laboral i execució de formació de caràcter transversal. Fins a 3 punts, a raó de:

-Experiència en l’administració local: fins a 2 punts, d’acord amb el següent: 0,5 punts per cada sis mesos de treball acreditats.
-Experiència de dos anys o superior en el sector privat: fins a 1 punt, d’acord amb el següent: 0,5 punts per cada sis mesos de treball acreditats.

3.Entrevista L’entrevista verificarà aspectes competencials i motivacionals i puntuarà fins a un màxim de 10 punts.

Resultats finals: Després d'efectuar la qualificació de les diferents fases del procés de selecció, la comissió de selecció confeccionarà i publicarà els resultats finals del procés de selecció, així com confeccionarà una relació amb les persones que han superat el procés de selecció, per ordre de puntuació.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics de cada lloc, han de dirigir-se a l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat. Termini de presentació de candidatures del 10/12/2018 fins el 13/12/2018 (inclòs)

La contractació efectiva queda supeditada a l'atorgament de la subvencióSituació:

Procés tancat


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

12/10/2018


Final presentació instàncies:

12/13/2018


Bases específiques:Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data