Titol

Ves al contingut. | Salta a la navegació

Seccions
Oferta pública de treball

Oferta Pública


Modalitat:

Plans d'ocupació i contractació subvencionada<>


Denominació:

AGENTS D'INSPECCIÓ I CONVIVÈNCIA. Subvenció en el marc del programa Treball als Barris 2019


Escala:Subescala:Títol:

Formació bàsica


Núm. de places:

4


Sistema de provisió:

Concurs específic mitjançant la derivació de l'Oficina de Treball del Servei d'Ocupació de Catalunya d'Esplugues de Llobregat


Observacions:


Anunci:

Resolució TSF/1847/2019, de 26 de jul¡ny, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 per a la concessió de subvencions destinades al Programes de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris

Programa D: Programes d'experienciació laboral. Accions ocupacionals i professionals: Actuacions ocupacionals per a la contractació de persones del barri de Can Vidalet per a la realització d'obres o serveis d'interès general i social.

Requisit imprescindible:
Persones empadronades al barri Can Vidalet d'Esplugues de Llobregat, en situació d'atur, que no cobrin prestació per desocupació (protecció a nivell contributiu)

Requisits específics (veure oferta)

AGENTS D'INSPECCIÓ I CONVIVÈNCIA (4).pdfAGENTS D'INSPECCIÓ I CONVIVÈNCIA (4).pdf

Procés de selecció:
Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i de gestió d’ofertes, el SOC derivarà les candidatures al Servei de Promoció Econòmica de l’ajuntament responsable del procés de selecció amb els següents fases i criteris:

Entrevista: es valoraran competències, seguint el Model de competències proposat per l’ISFOL Instituto per lo Sviluppo della Formaziones Professionale dei Lavoratori, adaptat per la Fundació Surt. Puntuació: fins a 6 punts d’acord amb:

•Valoració competències tècniques (màxim 1 punt). Competències tècniques vinculades a l’atenció al client.
•Valoració competències de base (màxim 1 punt) Competències d’accés al mercat de treball, competències instrumentals bàsiques i competències instrumentals específiques
•Valoració de competències transversals (màxim 4 punts) Competències de relació, d’identificació i d’afrontament.
•Habilitats i experiència relacionada amb el lloc de treball o altre similar. Puntuació: 0 a 2 punts
•Participació en plans d’ocupació anteriors edicions (0 a 2 punts) d’acord amb l’escala següent:
0 punts haver participat en un pla d’ocupació en els darrers 18 mesos des de l’aprovació d’aquest decret.
1 punt no haver participat en els darrers 18 mesos des de l’aprovació d’aquest decret.
2 punts no haver participat mai en un pla d’ocupació.

Les persones interessades que compleixin els requisits de la convocatòria i els requisits específics del lloc, han d'enviar el seu currículum actualitzat per correu electrònic a l'adreça ofertesesplugues.soc@gencat.cat amb la referència "Agents d'inspecció i convivència" . Termini de presentació de candidatures del 13/07/2020 fins el 16/07/2020 a les 14:00h (inclòs). No s' admetran candidatures fora de termini.Situació:

Procés tancat 5379


Convocatòria aprovada en junta de govern local de data


Inici presentació instàncies:

07/13/2020


Final presentació instàncies:

07/16/2020


Bases específiques:

Feu clic aquí per presentar la instància de manera telemàtica.
Aprovació de la llista d'aspirants


Document:Procés tancat


Data