Imprimir el document

  Document modificat en data 02/05/2014 05:48:57 PM

  Estat de les promocions d’Habitatge de l’ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

  OficinaHabitatge@esplugues.cat


  PROMOCIONS EN CURS

  Promoció de Règim General:

  Pep Ventura:

  En el Ple municipal corresponent al mes de gener d'aquest any 2.014 es van aprovar les bases d'adjudicació de 17 pisos de protecció oficial de règim general de compravenda (amb places d'aparcament i trasters inclosos) en el sector Pep Ventura, en el barri El Gall.

  Les persones interessades en optar a una d'aquests habitatges - la construcció de les quals s'iniciaran per l'Institut Metropolità de Promoció del Sòl (Impsol) durant el segon semestre del 2014 - hauran d'estar inscrites obligatòriament en el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial en el moment en què s'aprovi l'inici del procediment d'adjudicació.

  A més de la inscripció en el Registre, per optar a aquests habitatges també cal complir diversos requisits econòmics i d'empadronament, com és habitual en les promocions de règim general. Així, les famílies sol·licitants hauran tenir uns ingressos mínims de 6.834,07 euros anuals i uns màxims en funció del nombre de membres (56.671,05 si és una persona; 56.361,90 si són dos; 58.786,07 si són tres, i 58.995,07 si són més de tres).

  Pel que respecte a la prioritat en l'assignació dels habitatges, tindran preferència les persones que van resultar adjudicatàries, a l'any 2.008, de la promoció de Can Oliveres i que hagin formalitzat la seva inscripció en el Registre de sol·licitants d'habitatges amb protecció oficial.

  Pel que fa a l'empadronament, es requerirà un mínim de 5 anys, tenint en compte que els que porten més de 7 anys tindran prioritat. En els dos supòsits, el termini de temps podrà ser ininterromput des del dia anterior a l’inici del procediment d’adjudicació o alternativament des del 1 de gener de 2004.

  Dels 17 habitatges, un estarà reservat per a persones amb mobilitat reduïda. La superfície dels habitatges va des dels 61,30 m2 a 82,70 m2 (103,40m2 pel habitatge de mobilitat reduïda). Els preus dels habitatges més aparcament i traster oscil·len entre 136.681,42 i 177.367,70 euros ( 218.235,63 euros pel habitatge de mobilitat reduïda) (IVA no inclòs en tots els imports).


  Informació sobre la inscripció al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial.
  1.-Com inscriure en el Registre de sol · licitants de habitatges amb protecció oficial?
  Les vies són diverses:
  Presencialment: demanant cita prèvia a través del telèfon gratuït 900 300 082 o en qualsevol PAC
  • Per internet: a l'adreça www.registresolicitants.cat/registre (Agència de l'Habitatge de Catalunya). També a través del web municipal www.esplugues.cat (apartat Habitatge).
  • També es pot descarregar la sol·licitud d'inscripció a les webs anteriors, emplenar-la a mà i presentar-la al Punt d'Atenció a la Ciutadania (PAC) juntament amb la documentació requerida.

  La possibilitat de realitzar la inscripció a través d'Internet brinda l'oportunitat de fer gairebé totes les gestions des domicili.

  2.-Documentació mínima necessària per formalitzar la inscripció en el Registre de sol·licitants.
  - La sol·licitud d'inscripció degudament emplenada i signada per tots els membres de la unitat de convivència.
  - Fotocòpia del DNI o NIE.
  - Certificat negatiu de béns immobles emès pel Cadastre.
  - Fotocòpia del llibre de família o document equivalent que acrediti la convivència. En el cas d'unitats familiars futures, compromís de la seva constitució en menys de tres mesos des del lliurament de l’habitatge, en el cas que resultin adjudicataris.
  - Justificació de la discapacitat psíquica, física, incapacitat, malaltia. La minusvalidesa ha de ser igual o superior al 33%.
  - Documentació acreditativa dels ingressos mitjançant fotocòpia de la declaració de renda. En cas de no estar obligat a presentar declaració, el Certificat d'Imputacions d'Hisenda.
  - Empadronament a Esplugues al menys de la persona sol·licitant i/o cosol·licitant. Aquest certificat serà expedit directament per l'Ajuntament, sense necessitat de sol·licitud expressa.

  PROMOCIONS FINALITZADES I ADJUDICADES

  Promocions de Règim General:

  Sant Llorenç:

  C/Pere Pelegrí:
  Promocions de Preu Concertat:

  Plaza & Janés 2:
  Plaza & Janés:
  Promocions de Lloguer:

  Isidre Martí:
  Pep Ventura:
  Gaspar Fàbregas:  OFICINA LOCAL D'HABITATGE, REGISTRE DE SOL·LICITANTS D'HABITATGE AMB PROTECCIÓ OFICIAL I SERVEI D'INTERMEDIACIÓ DE L'HABITATGE.

  Des del mes de setembre del 2011, els ciutadans d'Esplugues compten amb un punt de referència per a ser informats i assessorats sobre les qüestions relacionades amb l’habitatge amb protecció oficial al terme municipal d’Esplugues de Llobregat. Es tracta de l’Oficina Local d’Habitatge, que està ubicada en el Casal de Cultura Robert Brillas (carrer Àngel Guimerà, 38)

  El servei funciona mitjançant un sistema de visites concertades en horari de matí que es poden concertar de forma presencial a qualsevol punt d'atenció a la ciutadania (PAC) municipal, a través del telèfon gratuït de l'Ajuntament (900 300 082) o en horari d'atenció a la ciutadania de l'Oficina Jove d'Emancipació.

  Conjuntament amb l’Oficina Local d’Habitatge, està en funcionament el Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial d’Esplugues de Llobregat. A partir d’ara, per poder optar a un habitatge de protecció oficial, serà necessària la inscripció en aquest registre, que s’integra dins d’un registre únic de sol·licitants amb àmbit a tot Catalunya.

  Així, les persones que desitgin participar en els processos d’adjudicació d’habitatge públic, a més de complir amb els requisits exigits per aquest tipus de convocatòria, hauran de constar com inscrites en el Registre de sol·licitants abans de l’inici del procediment en qüestió.

  La inscripció en el registre, que es gestiona des de l’Oficina Local d’Habitatge, tindrà una vigència de tres anys, a partir de l’acceptació de la sol·licitud.

  Finalment, des del mes de gener del 2013, les persones i famílies en risc de perdre el seu habitatge, per problemes de pagament dels seus deutes hipotecaris i del lloguer, poden sol·licitar la prestació del Servei d’Intermediació de l’Habitatge mitjançant un sistema de visites concertades. Aquest Servei es presta en el marc d'un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i Càritas Diocesana Barcelona.

  Les persones que presten el Servei ho fan de forma totalment voluntària i són expertes en la matèria (jurídica i financera), les quals actuen en representació de Càritas. La finalitat del Servei d'Intermediació de l'Habitatge és la mediació entre les famílies que es troben en aquesta situació i els propietaris, o les entitats financeres titulars dels crèdits, amb l'objectiu d’arbitrar les solucions més proporcionades i justes, i així evitar la pèrdua de l’habitatge.