Número/Ordre

4/20

Acta de

Acords de Ple

Data

03/18/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Proposta d’aprovació de la celebració a porta tancada de la sessió, sense prejudici de la seva publicitat mitjançant retransmissió en directe.

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 3/20, corresponent a la sessió ordinària de data 19 de febrer de 2020.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa deixar sense efecte l’aprovació inicial de la Modificació puntual de Pla General Metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent.

5.Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual de Pla General Metropolità en l’àmbit de l’Hospital Sant Joan de Déu, Edifici Psiquiatria (ITAKA) i Antic Edifici Docent.

6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Manuel Florentín Pérez amb Via Augusta.

7.Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit industrial Montesa.

8. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit industrial La Plana.

9. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit industrial El Gall.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

10. Dictamen que dona compte del decret d’Alcaldia número 2020/803 de data 25/02/2020, d’aprovació de la liquidació del pressupost 2019.

11.Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost Municipal de la Corporació.

12. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement extra-judicial de crèdits.

13. Dictamen que dona compte de l’aplicació de l’increment del 2% previst al decret 2/2020, al personal funcionari i laboral.

14. Dictamen que proposa l’aprovació dels increments retributius corresponents dels membres electes de la Corporació, d’acord amb el decret 2/2020 aplicable al sector públic.

15. Dictamen que proposa l’aprovació de l’increment retributiu addicional del 0,25% del personal de la Corporació, segons normativa de l’Estat corresponent a l’exercici 2019.

16. Dictamen que proposa l’aprovació del reconeixement de compatibilitat a un treballador laboral per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

17. Dictamen que proposa l’aprovació de l’actualització del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

MOCIONS

18. Moció 5/20 del Grup Municipal Republicà per resoldre l’aprovació de la declaració de Béns Culturals d’Interès Local de l’Inventari del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Ambiental d’Esplugues de Llobregat.

PRECS I PREGUNTES