Número/Ordre

07/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

06/15/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Presa de possessió de la Sra. Estefania Zafra Rodríguez com a regidora de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 5/16, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de maig de 2016.

3.- Informacions de l’Alcaldia.COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació definitiva de l’alteració de la qualificació jurídica d’una porció de terreny destinada a zona verda situada al sector afectat pel soterrament de línies elèctriques aèries d’alta tensió de FECSA, i l’aprovació de la permuta d’aquesta amb una porció de terreny de l’Escola Isabel de Villena, d’acord amb la modificació puntual del Pla General Metropolità aprovada.

5.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment el projecte de modificació del pla especial per a l’assignació d’usos i definició de paràmetres urbanístics al sector situat entre l’avinguda Països Catalans i els carrers Melcior Llavinés i Somatents, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la Fundació privada pro-disminuïts psíquics Finestrelles.

6.- Dictamen que proposa la resolució de les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual del Pla Especial Reforma Interior del sector Finestrelles Nord, d’Esplugues de Llobregat, promogut per la Junta de Compensació del sector esmentat.

7.- Dictamen que proposa la resolució de les al·legacions presentades i aprovar provisionalment el projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu “Tres Molinos-Pla Parcial Gall”, presentat per LIDL SUPERMERCADOS, S.A. Sociedad Unipersonal.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016.

9.- Dictamen que proposa l’aprovació de la cessió de diversos crèdits que ostenta l’Ajuntament enfront la Generalitat a favor de l’Institut Català del Sòl i la corresponent compensació de deutes.

10.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

11.- Dictamen que proposa la modificació de l’acord de Ple de data 18 de juny de 2014, relatiu a l’aportació a Projectes locals en matèria de Cooperació al Desenvolupament.

MOCIONS

17/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per declarar Esplugues de Llobregat com a municipi compromès amb la Banca ètica.

19/16.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’adopció a l’Ajuntament del salari mínim de mil euros.

20/16.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS, ERC-GxE, CDC, CE i CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat sobre el tancament definitiu del CIE de Barcelona.

21/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans-Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relativa a proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat.PRECS I PREGUNTES