Número/Ordre

05/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

05/18/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

1ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 4/16, corresponent a la sessió ordinària de data 27 d’abril de 2016.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa ratificar el nomenament dels membres integrants de la Comissió de delimitació del terme municipal d’Esplugues de Llobregat acordat pel Ple de la Corporació el 15-07-2015, per a la delimitació amb el terme de Cornellà de Llobregat.

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del nou projecte de Modificació puntual del Text Refós del Pla Especial de la Unitat d’Actuació I de Can Clota, presentat per les societats GALA 92, S.L. i USTEN 92, S.L.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa la modificació puntual de la plantilla municipal de personal.

6.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2016, a data 31 de març de 2016.

7.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2016.

8.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2016.

9.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

MOCIONS

15/16.- Moció de la regidora no adscrita de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sol·licitant l’adhesió a la proposta d’UNICEF d’un Pacte d’Estat per la Infància.

16/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en suport als Ajuntaments investigats per l’Audiència Nacional.

17/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per declarar Esplugues de Llobregat com a municipi compromès amb la Banca ètica.

18/16.- Moció del grup municipal del Partit Popular de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat instant a l’Ajuntament de Barcelona a què motocicletes i ciclomotors puguin circular pel carril bus-taxi.

PRECS I PREGUNTES