Número/Ordre

06/19

Acta de

Acords de Ple

Data

04/24/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 4/19 i 5/19, corresponents a la sessió ordinària de 20 de març i a la sessió extraordinària de 2 d’abril, respectivament.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la modificació dels articles 276 i 283 de les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relativa a la regulació de l’ús d’habitatge en planta baixa i de les activitats recreatives musicals.

4. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del barri de Can Clota sud.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de delegació de la competència municipal per a la gestió de les zones de baixes emissions a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

6. Dictamen que proposa l’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA, per a la implantació de la plataforma metropolitana d'aparcament.

7. Dictamen que proposa l’estimació parcial de les al·legacions presentades al Plec de condicions regulador de l’atorgament directe de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana, i aprovació definitiva dels plecs.

8. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’ordenança sobre la mobilitat dels cicles, bicicletes i vehicles de mobilitat personal.

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte de les obres del CEM Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

10. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal en vigor.

11. Dictamen que proposa donar compte del compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de 2019.

12. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de 2019.

13. Dictamen que proposa la modificació de la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball.

14. Dictamen que proposa la modificació del Conveni i Pactes de condicions sòcio-econòmiques i laborals (personal funcionari i laboral).

15. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

16. Dictamen que proposa l’aprovació de la nova ordenança de tinença d’animals.

MOCIONS

17. 7/19.- Moció del grup municipal ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per acordar que Firesplugues i els Premis Pont no tornin a coincidir amb períodes electorals municipals.

18. 8/19.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per reservar un espai de l'àmbit públic destinat a la memòria de Na Neus Català.

19. PRECS I PREGUNTES