Número/Ordre

10/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

09/28/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració institucional de les Ciutats defensores dels drets humans 2016.

2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 8/16, corresponent a la sessió ordinària de data 20 de juliol de 2016.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial per a la regulació de l’establiment de centres de culte o religiosos al municipi d’Esplugues de Llobregat, redactat pels serveis tècnics municipals.

5.- Dictamen que proposa l'aprovació d'expedient de contractació, mitjançant procediment obert amb regulació harmonitzada i dels plecs de condicions relatius al servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’autorització de transmissió de la meitat proindivisa de l’habitatge amb protecció oficial de règim concertat ubicat al carrer Mestre Joan Corrales del municipi d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen que proposa l’aprovació de les festes locals d'Esplugues de Llobregat per a l’any 2017.

8.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla municipal i la relació de llocs de treball.

9.- Dictamen que proposa sol·licitar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per a la reposició del 100% dels efectius de la Policia Local.

10.- Dictamen que proposa donar compte de l'estat d'execució del Pressupost municipal de l'exercici econòmic de 2016, a data 30 de juny de 2016.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

11.- Dictamen que proposa l’aprovació del Compte anual d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2015.

12.- Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2015, de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, S.A.

13.- Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2015, de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

MOCIONS

27/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans-Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de rebuig a la resolució 263/XI del Parlament de Catalunya relativa a l’informe i conclusions de la Comissió d’Estudis del Procés Constituent.

28/16.- Moció dels grups municipals de la CUP i d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la cessió de la planta subterrània de l’edifici “La Baronda” per a l’ús intern d’entitats d’Esplugues de Llobregat.

29/16.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS i CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa de la laïcitat a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

30/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per unes Festes Majors i uns espais d’oci sense violència masclista.

PRECS I PREGUNTES