Número/Ordre

04/18

Acta de

Acords de Ple

Data

04/18/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 1/18, corresponent a la sessió ordinària de data 10 de gener de 2018.

2. Informacions de l’Alcaldia.

3. Dictamen que consisteix en donar compte de la informació comptable aportada pels grups polítics municipals en compliment del Codi de Bon Govern.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa la suspensió del tràmit de llicències urbanístiques per al canvi d’ús de locals d’oficines, industrials, comercials o d’altre tipus a ús d’habitatge o residencial, al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la Plantilla i de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

6. Dictamen que proposa l’aprovació de la sol·licitud d’un préstec.

7. Dictamen que proposa l’aprovació d’una modificació de crèdit.

8. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de reconeixement de crèdit.

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció de l’administració municipal en activitats i instal·lacions.

MOCIONS

10/18.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol.

11/18.- Moció del grup municipal Ciutadans a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la implementació d’una xarxa WI-FI a determinats espais públics.

12/18.- Moció dels grups municipals del PSC i ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat en suport a Proactiva Open Arms.

13/18.- Moció dels grups municipals de la CUP, ERC-GxE i PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per donar suport als Comitès de Defensa de la República i la resistència civil activa i no violenta.

PRECS I PREGUNTES