Número/Ordre

01/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

01/18/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.

2.- Dictamen que proposa donar compte del canvi de denominació del Grup municipal de CDC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa acceptar la cessió de la Carretera C-245 al seu pas pel terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

4.- Dictamen que proposa aprovar el Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità Tres Molinos-Pla Parcial Gall.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de concessió d’obres públiques per a la renovació i construcció de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal La Plana per incorporar el servei de “Minuts menuts municipals”.

6.- Dictamen que proposa el requeriment de dipòsit de fiança definitiva relativa al contracte de servei de neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un funcionari de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat privada.

8.- Dictamen que proposa l’autorització de compatibilitat d’un treballador de la plantilla d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una activitat formativa del sector públic.

9.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret en matèria de recursos humans.

MOCIONS

1/17.- Moció del grup municipal d’Esquerra Republicana-Gent per Esplugues de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre els comptadors telegestionables o també dits intel·ligents.

PRECS I PREGUNTES