Número/Ordre

01/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

01/20/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 18/15, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2015.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l'aprovació del text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità de la finca situada al carrer Manuel Florentín, 26 (Finca Casal del Cris), d'Esplugues de Llobregat, promoguda per la Congregación de los Legionarios de Cristo.

4.- Dictamen que proposa aprovar provisionalment els preus públics aprovats per a la xarxa de deixalleries metropolitanes per I'Àrea Metropolitana de Barcelona, per aplicar a la deixalleria mancomunada de la Fontsanta gestionada conjuntament pels ajuntaments de Sant Joan Despí i d' Esplugues de Llobregat.

5.- Dictamen que proposa aprovar una pròrroga d'un any, pel període comprés entre l'1 de març de 2016 al 28 de febrer de 2017, del contracte de concessió del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària i reg de l'arbrat vial, de la UTE ESPLUGUES II.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa la modificació de plantilla i relació de llocs de treball.

7.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament corresponent al quart trimestre de 2015.

8.- Dictamen que proposa donar compte del compliment de la Llei de morositat corresponent al quart trimestre de 2015.

9.- Dictamen que proposa donar compte d’un decret en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

10.- Dictamen que proposa la ratificació de l'acord relatiu a la pròrroga i modificació del contracte de lloguer de la nau industrial ubicada al carrer Àngel Guimerà.

MOCIONS

1/16.- Moció del grup municipal de la CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relativa a la declaració d’Esplugues com a municipi oposat a l’aplicació de l’Associació Transatlàntica pel Comerç i la Inversió (TTIP).

2/16.- Moció del grup municipal de Ciutadans (C’s) de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relativa a Protocol educatiu contra transfòbia i assetjament escolar per identitat de gènere.

3/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de creació d’una comissió per a l’avaluació del servei Bicibox.

Formulació per part del senyor Sergi Oliveras Gómez de la seva renúncia al càrrec de regidor d’aquest Ajuntament amb data d’efecte 21 de gener de 2016.

PRECS I PREGUNTES