Número/Ordre

11/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

10/19/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 10/16, corresponent a la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2016.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’Acta de delimitació entre els termes municipals de Sant Joan Despí i Esplugues de Llobregat, el 5 d’octubre de 2016, i la designació del senyor Jaume Escoda i Valls; nou Director del Servei d’Urbanisme, per a formar part de la Comissió de delimitació municipal.

4.- Dictamen que proposa la modificació del text del Conveni a subscriure entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diversos municipis del Baix Llobregat, objecte d’aprovació pel Ple en la sessió de juliol de 2016.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions adreçades a la mobilització d’habitatges buits per allotjar persones en risc d’exclusió residencial.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2, reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

MOCIONS

28/16.- Moció dels grups municipals de la CUP i d’ICV-MES-AS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la cessió de la planta subterrània de l’edifici “La Baronda” per a l’ús intern d’entitats d’Esplugues de Llobregat.

30/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per unes Festes Majors i uns espais d’oci sense violència masclista.

31/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de ratificació de l’acord sobre la declaració del “Dia d’homenatge a Lluís Companys i Jover, President de la Generalitat de Catalunya”.

32/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport a una Llei d’aprofitament dels excedents alimentaris.

PRECS I PREGUNTES