Número/Ordre

05/18

Acta de

Acords de Ple

Data

05/16/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 1/18 i núm. 2/18 corresponents a les sessions ordinàries de dates 10 de gener i 21 de febrer de 2018, respectivament.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la 2a modificació del pla especial de concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, Via Augusta i la parcel·la del Col·legi americà, d’Esplugues de Llobregat.

4. Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió administrativa relativa al quiosc ubicat al carrer Bruc, cantonada Antoni Maria Claret, d’Esplugues de Llobregat.

5. Dictamen que proposa declarar la reversió de fet del quiosc ubicat al carrer Àngel Guimerà, enfront del número 101, d’Esplugues de Llobregat.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de l’exercici econòmic 2018 a data 31 de març de 2018.

7. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament corresponent al primer trimestre de 2018.

8. Dictamen que proposa donar compte de l’acompliment de la llei de morositat corresponent al primer trimestre de 2018.

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.19, reguladora de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic, indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

10. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora del Mercat de Pagès del Parc Agrari del Baix Llobregat, a Esplugues de Llobregat.

MOCIONS

14/18.- Moció del regidor no adscrit de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a les patrulles individuals i altres millores del desplegament de la Policia Local d’Esplugues de Llobregat.

15/18.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, sobre la Xarxa d’impulsors als municipis de la Garantia Juvenil.

16/18.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport als docents de l’institut El Palau de Sant Andreu de la Barca.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

2/18.- Proposta ciutadana de l’Associació Esplugues Sense Barreres, per a la supressió de barreres arquitectòniques.

PRECS I PREGUNTES