Número/Ordre

10/21

Acta de

Acords de Ple

Data

09/15/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

La sessió d’aquest òrgan col·legiat es realitzarà de forma presencial, però amb la finalitat de mantenir les mesures de seguretat sanitàries front la pandèmia provocada per la propagació de la Covid-19, resulta necessari limitar l’accés a la Sala d’actes de la Casa Consistorial, garantint la no superació de l’aforament màxim i el compliment de l’obligació de mantenir les degudes distàncies de seguretat; per la qual cosa, a la sessió no podrà accedir públic.

1.Declaració Institucional sobre la situació dels drets humans i les dones a l’Afganistan.

2.Declaració institucional de suport al projecte de Ciutats defensores dels drets humans 2021.

3.Aprovació, si escau, de l’acta número 9/21, corresponent a la sessió ordinària de data 21 de juliol de 2021.

4.Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

5.Dictamen que proposa la modificació puntual de la plantilla i la relació de llocs de treball.

6.Dictamen que proposa la modificació d’una plaça de la Plantilla de personal funcionari i del lloc vinculat a la mateixa.

7.Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Plec de condicions regulador de l’atorgament de drets d’ús privatiu, en règim de concessió administrativa, sobre determinats espais del Mercat Municipal de La Plana.

8.Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del segon trimestre del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2021.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

9.Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici econòmic 2020.

10.Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2020 de la “Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, SA”.

11. Dictamen que dona compte dels estats financers a 31 de desembre de 2020 de la “Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues”.

MOCIONS

12.Moció 22/21 del Grup Municipal Republicà d’Esplugues de Llobregat per demanar mesures que frenin l’escalada de preus de l’electricitat.

PRECS I PREGUNTES