Número/Ordre

08/18

Acta de

Acords de Ple

Data

09/19/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 7/18, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de juliol de 2018.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

3. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació puntual dels “pactes de condicions socioeconòmiques del personal funcionari” i del “conveni col·lectiu del personal laboral” de la Corporació local.

4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la circulació de bicicletes a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola situat al terme municipal d’Esplugues de Llobregat.

5. Dictamen que proposa donar compte de la resolució d’Alcaldia que modifica els règims de delegacions efectuades en la Junta de Govern Local, en matèria de contractació.

6. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del segon trimestre de l’exercici 2018.

7. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament i de morositat del segon trimestre de l’exercici 2018.

8. Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria, relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el segon trimestre de l’exercici 2018.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

9. Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2017.

10. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2017, de la Societat Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues, S.A. (PROGESER).

11. Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2017, de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

MOCIONS

20/18.- Moció del grup municipal C's de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de condemna de tota la violència a Catalunya i per a la convivència i el respecte entre tota la ciutadania.

21/18.- Moció del grup municipal ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la commemoració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017.

PRECS I PREGUNTES