Número/Ordre

10/19

Acta de

Acords de Ple

Data

06/12/2019

Hora

06:15 PM

Lloc

Saló de plens


Índex/Ordre del dia

Sessió que es convoca a l’únic efecte d’aprovar l’acta que s’assenyala a continuació, de conformitat amb el que estableix l’article 36 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre:

- Acta núm. 8/19 corresponent a la sessió ordinària de data 15 de maig.