Número/Ordre

08/2016

Acta de

Acords de Ple

Data

07/20/2016

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 6/16, corresponent a la sessió extraordinària de data 30 de maig de 2016 i núm. 7/16, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de juny de 2016

2.- Informacions de l’Alcaldia.

3.- Dictamen que proposa donar compte de l’adscripció al règim de dedicació parcial de càrrec electe.COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una pròrroga del contracte del Servei de conservació, manteniment i vigilància de les zones verdes urbanes.

5.- Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni a subscriure entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers a diversos municipis del Baix Llobregat.

6.- Dictamen que proposa el nomenament dels representants de l’Ajuntament d’Esplugues al Consorci urbanístic integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques de Montesa i Can Cervera, del municipi d’Esplugues de Llobregat.

7.- Dictamen que proposa l’adhesió al Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’energia i el clima.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8.- Dictamen que proposa la creació del Consell Econòmic i Social d'Esplugues de Llobregat.

9.- Dictamen que proposa la modificació de la plantilla municipal i de la relació de llocs de treball.

10.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del Pressupost municipal en vigor.

11.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2016.

12.- Dictamen que proposa donar compte de l'informe d'Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el segon trimestre de 2016.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

13.- Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament (2016-2019).

14.- Dictamen que proposa la pròrroga del contracte de lloguer formalitzat amb la Sra. M C A R, referent a l’habitatge de protecció oficial de promoció pública situat al carrer Cedres, número 29, d’aquesta població.

MOCIONS

22/16.- Moció del grup municipal de CDC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de suport al Correllengua 2016 de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL).

23/16.- Moció del grup municipal del PSC de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per reclamar a la Generalitat la millora de serveis a l’Hospital Moisès Broggi.

24/16.- Moció del grup municipal d’ERC-GxE de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a una declaració institucional en commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull LGBTI.

25/16.- Moció del grup municipal de la CUP-PA de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per declarar Esplugues de Llobregat com a municipi compromès amb la Banca ètica.

PRECS I PREGUNTES