Número/Ordre

06/18

Acta de

Acords de Ple

Data

06/20/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en commemoració del 28 de juny, dia de l’alliberament o l’orgull LGBTI.

2 Aprovació, si escau, de les actes núm. 3/18, núm. 4/18 i núm. 5/18 corresponents a les sessions ordinàries de dates 21 de març, 18 d’abril i 16 de maig de 2018, respectivament.

3.Informacions de l’Alcaldia.

4.Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.Dictamen que proposa l’aprovació del text refós del document de la Modificació del Pla especial d’equipament i ordenació volumètrica per a la construcció d’un centre mèdic de consultes externes al carrer Sant Mateu, núm. 24-26.

6.Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial d’equipaments a l’avinguda Jacint Esteve Fontanet, núm. 105, promogut per l’Asociación cultural del Colegio Alemán San Alberto Magno.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

7.Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Estratègic d’Esplugues 2025.

8.Dictamen que proposa l’aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM).

9.Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, a 1 de gener de 2018.

10.Dictamen que proposa l’aprovació de les festes locals de l’any 2019.

11.Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de personal.

12.Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

13.Dictamen que proposa donar compte d’un decret d’Alcaldia en matèria de secretaria accidental i lletrats/des de suport durant el mes d’agost.

14.Dictamen que proposa l’aprovació de l’autorització de compatibilitat d’un funcionari municipal.

MOCIONS

17/18.- Moció del grup municipal C's de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, sol·licitant l'elaboració i aprovació del reglament de segona activitat per als agents de la Policia Local d'Esplugues.

18/18.- Moció del grup municipal de la CUP de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat en defensa dels drets de l'A. C.

PRECS I PREGUNTES