Número/Ordre

13/19

Acta de

Acords de Ple

Data

07/24/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 11/19 i 12/19, corresponents a les sessions extraordinàries de dates 15 de juny i 3 de juliol de 2019, respectivament.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació de l’Ordenança sobre estacionament regulat.

4. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector industrial El Gall.

5. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector industrial Montesa.

6. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità al sector industrial La Plana.

7. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la modificació de l’article 277 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, referent a les disposicions sobre habitatges d'ús turístic.

8. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità d’àmbit discontinu de la plaça de Santa Magdalena i del Parc dels Torrents.

9. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la modificació dels articles 276 i 283 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità, relativa a la regulació de l’ús d’habitatge en planta baixa i de les activitats recreatives musicals.

10. Dictamen que proposa l’inici de la tramitació del procediment per a la resolució del contracte d’obres per a la construcció de l’auditori-teatre i l’aparcament a la plaça Catalunya, a instància de l’empresa contractista.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

11. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2019.

12. Dictamen que proposa la Modificació del l'Ordenança Fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l'estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

13. Dictamen que proposa donar compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2019.

14. Dictamen que proposa donar compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al segon trimestre de 2019.

15. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treballs.

16. Dictamen que proposa donar compte de dos decrets en matèria de personal.

17. Dictamen que proposa l’aprovació de les dues festes locals per l’any 2020.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

18. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la gestió del servei de la Llar d’Infants Montserrat.

19. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la gestió del servei de la Llar d’Infants Marta Mata.

20. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga de la gestió del servei de la Llar d'Infants La Mainada.

MOCIONS

21. 10/19.- Moció del Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat de suport a la vint-i-tresena edició del Correllengua.

PRECS I PREGUNTES