Número/Ordre

03/19

Acta de

Acords de Ple

Data

02/20/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de les actes núm. 11/18 i 2/19, corresponents a la sessions ordinàries de dates 19 de desembre de 2018 i 23 de gener de 2019 i de l’acta núm. 1/19, corresponent a la sessió extraordinària i urgent de data 9 de gener de 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

2. Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació puntual del Pla general metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37.

3. Dictamen que proposa aprovar el Text refós del Pla especial d’equipaments de l’Avinguda Jacint Esteva Fontanet, núm. 105, promogut per l’Associació Cultural Col·legi Alemany San Alberto Magno.

4. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del projecte d’obres de construcció de l’auditori.

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte d’obres de construcció de l’auditori.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6. Dictamen que proposa l'aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la venda no sedentària.

7. Dictamen que proposa l'aprovació de la modificació de l'annex de l'Ordenança núm. 12, reguladora de preus públics.

8. Dictamen que proposa l'aprovació de la modificació de l'annex de l'Ordenança núm. 24, reguladora de la taxa per a la utilització privativa del domini públic de l'espai municipal La Baronda.

9. Dictamen que proposa l'aprovació d'un expedient de reconeixement de crèdit.

10. Dictamen que proposa la modificació de la plantilla i la Relació de Llocs de Treball.

11. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat a una funcionària per a l'exercici d'una activitat de caràcter privat.

12. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat d'un funcionari per a l'exercici d'una activitat de caràcter públic.

13. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament i de morositat del quart trimestre de l'exercici 2018.

14. Dictamen que proposa donar compte del compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el quart trimestre de l'exercici 2018.

15. Dictamen que proposa l'adhesió a la “Red de Ciudades por la Bicicleta”.

MOCIONS

2/19.- Moció del grup municipal socialista per garantir el servei de pediatria als centres d’atenció primària.

PRECS I PREGUNTES