Número/Ordre

10/18

Acta de

Acords de Ple

Data

11/21/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

2. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 9/18, corresponent a la sessió ordinària de data 17 d’octubre de 2018.

3. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa aprovar provisionalment el Pla de Millora urbana CASA MORATIEL, ubicada al carrer Manuel Florentín Pérez, d'Esplugues de Llobregat.

5. Dictamen que proposa aprovar provisionalment la modificació de l'article 277 de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità, relativa a les disposicions sobre habitatge d'ús turístic al terme municipal d'Esplugues de Llobregat, redactada pels Serveis tècnics municipals.

6. Dictamen que proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-37, d'Esplugues de Llobregat.

7. Dictamen que proposa aprovar l'autorització a l'Ajuntament de Sant Joan Despí per a la tramitació administrativa relativa al canvi de titularitat de la llicència ambiental de la deixalleria.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

8. Dictamen que proposa l’aprovació d’una modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor.

9. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del pressupost general d’aquest ajuntament per a l’exercici econòmic de 2019.

10. Dictamen que proposa l’aprovació de l’increment retributiu addicional, del 0,30%, segons la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018.

11. Dictamen que proposa el reconeixement de la compatibilitat a una treballadora laboral per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

12. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública.

13. Dictamen que proposa l’aprovació inicial del plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals.

14. Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del tercer trimestre de l’exercici 2018.

15. Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament del tercer trimestre de l’exercici 2018.

16. Dictamen que proposa donar compte del compliment de la morositat en el pagament a proveïdors durant el tercer trimestre de l’exercici 2018.

MOCIONS

24/18.- Moció del grup municipal PSC de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del decret de menjadors.

25/18.- Moció del grup municipal C's de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat que proposa prohibir l'obertura de cases d'apostes en les immediacions de centres escolars i juvenils.

PRECS I PREGUNTES