Número/Ordre

03/18

Acta de

Acords de Ple

Data

03/21/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Informacions de l’Alcaldia.

2.- Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa sol·licitar al Servei Territorial de Carreteres de Barcelona la cessió gratuïta del vial d’incorporació a la carretera B-20 o Ronda de Dalt, des del carrer Laureà Miró.

4.- Dictamen que proposa la substitució de diferents noms de carrers del municipi d’Esplugues de Llobregat, en compliment de la Llei de la memòria històrica.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

5.- Dictamen que proposa l’aprovació inicial del Reglament per a l’establiment obligatori de la relació electrònica a l’àmbit d’actuació de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

6.- Dictamen que proposa donar compte d’un Decret d’Alcaldia en matèria de personal.

7.- Dictamen que proposa donar compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2017.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdits del pressupost municipal en vigor.

9.- Dictamen que proposa l’aprovació d’una modificació del preus públics de l’annex a l’Ordenança número 12, epígraf XI.- Aparcaments municipals. Apartats 1. Aparcament Plaça Catalunya i 3. Aparcament Les Moreres-.

MOCIONS

6/18.- Moció de la totalitat dels càrrecs electes a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb motiu d’iniciar els tràmits per a l’obtenció del segell “Esplugues, ciutat amiga de la infància”.

7/18.- Moció del grup municipal PDeCAT de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per demanar el trasllat dels presos independentistes a presons catalanes.

8/18.- Moció dels grups municipals d’ICV-MES-AS, PDeCAT, ERC-GxE, CE i CUP de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, de protecció del model educatiu català.

9/18.- Moció del grup municipal PSC a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en defensa del model d’escola catalana, com a eina de cohesió i de promoció social.

PROPOSICIONS REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1/18.- Proposta ciutadana de l’Associació Taras Shevchenko sobre la instal·lació d’una escultura.

PRECS I PREGUNTES