Número/Ordre

8/21

Acta de

Acords de Ple

Data

06/16/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Vídeoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.Presa de possessió del Sr. Roger Martínez Dias, com a regidor de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

2.Declaració Institucional amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull LGTB+.

3.Aprovació, si escau, de l’acta número 7/21, corresponent a la sessió ordinària de data 19 de maig de 2021.

4.Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5.Dictamen que proposa l’aprovació de l’ampliació de la zona d’estacionament regulat a la zona de Finestrelles.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6.Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal en vigor.

7.Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 15, reguladora de la Taxa per a l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

8. Dictamen que proposa l’aprovació de la creació del museu “Can Tinturé”.

MOCIONS

9.Moció 15/21 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem de rebuig a l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport de Barcelona - El Prat.

10. Moció 16/21 del Grup Municipal Republicà relativa a l’estabilització dels empleats i empleades públiques interines de llarga durada.

11.Moció 17/21 dels Grups Municipals del PSC i d’EeCP per requerir al nou Govern de la Generalitat que resolgui les polítiques públiques i deutes pendents amb els municipis i el món local, el seu “deute ciutadà”.

PRECS I PREGUNTES