Número/Ordre

10/20

Acta de

Acords de Ple

Data

10/21/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 9/20, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de setembre de 2020.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació provisional del Pla especial de concreció d’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada a l’avinguda Jacint Esteva i Fontanet - cantonada carrer d’August Font i Carreras, redactat pels Serveis tècnics municipals i promogut per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

4. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós del Pla especial del pavelló esportiu a l’Avinguda Països Catalans, número 50- Fundació Escoles Garbí.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del Conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la prestació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers als municipis de l’eix Laureà Miró.

6. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

7. Dictamen que proposa la ratificació del Decret d’alcaldia número 2020/2498, de 25 de setembre, pel qual es rebutja l’aprovació de la certificació final de l’execució de les obres del CEM de Can Vidalet.

8. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini públic de l’espai municipal de “La Baronda”.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

9. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

10. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.

11. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública.

12. Dictamen que proposa la modificació de l’annex a l’Ordenança número 12, reguladora de preus públics XXIII.- Espais coworking.

MOCIONS

13. Moció 16/20 del Grup Municipal del PSC per a l’adhesió al pacte de Teguise contra el maltractament animal i per seguir fent d’Esplugues de Llobregat un municipi just i respectuós amb els animals.

14. Moció 17/20 del Grup Municipal Republicà de suport a la vint-i-quatrena edició del Correllengua.

15. Moció 18/20 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem sobre la creació d’una comissió de treball municipal per a l’estudi del mercat de lloguer d’habitatge i la demanda habitacional a la ciutat d’Esplugues de Llobregat.

PRECS I PREGUNTES