Número/Ordre

18/2015

Acta de

Acords de Ple

Data

12/16/2015

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si escau, de les actes núm. 16/15, corresponent a la sessió ordinària de data 18 de novembre de 2015 i núm. 17/15, corresponent a la sessió extraordinària de data 23 de novembre de 2015.

2.- Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.- Dictamen que proposa l'aprovació de la revisió de preus del contracte del servei de manteniment de les fonts ornamentals municipals, anualitats 2014-2015 i 2015-2016.

4.- Dictamen que proposa l'aprovació de la revisió de preus del contracte del servei integral de recollida de residus sòlids urbans, neteja viaria i reg de l'arbrat vial, anualitats 2013 i 2014.

5.- Dictamen que proposa acceptar la renúncia a la concessió del quiosc de venda de diaris i revistes situat al parc de l'escorxador, d'aquesta població.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

6.- Dictamen que proposa l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l'impost sobre béns immobles i resolució de les al·legacions formulades.7.- Dictamen que proposa l'aprovació d'un expedient de reconeixement de crèdits.

8.- Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a un funcionari per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

9.- Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de personal.

COMISSIÓ INFORMATIVA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA

10.- Dictamen que proposa l’aprovació de l’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

11.- Dictamen que proposa la pròrroga i modificació del conveni amb la Fundació privada ASPROSEAT PROA ESPLUGUES per la integració socio-laboral de persones amb discapacitat.

MOCIONS

29/15.- Moció del grup municipal de CANVIEM ESPLUGUES de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, contra l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu LGBTI.

30/15.- Moció del grup municipal de CIUTADANS de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat relativa al pagament del deute que té la Generalitat de Catalunya amb les farmàcies.

PRECS I PREGUNTES