Número/Ordre

2/21

Acta de

Acords de Ple

Data

01/20/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 12/20, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de desembre de 2020.

2. Informacions de l’Alcaldia.

3. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la renúncia al càrrec d’un regidor del Grup Municipal de Ciutadans.

4. Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles al sector de la ciutat d’Esplugues de Llobregat, situat dintre de l’àmbit de les Rondes de Barcelona.

6. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta, entre l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat i de Sant Joan Despí.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

7. Dictamen que proposa aprovar l’increment retributiu addicional del 0,30%, corresponent a l’exercici 2020.

MOCIONS

8. Moció 1/21 del Grup Municipal de Cs Esplugues de Llobregat per sol·licitar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona la modificació de l’Ordenança del tribut metropolità.

PRECS I PREGUNTES