Número/Ordre

4/21

Acta de

Acords de Ple

Data

02/17/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat amb motiu de l’entrada en vigor del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.

2. Aprovació, si escau, de les actes números 2/21 i 3/21, corresponents a les sessions Ordinària i Extraordinària i Urgent de data 20 de gener de 2021.

3. Informacions de l’Alcaldia.

4. Dictamen que proposa la modificació de nomenaments de representants de l’Ajuntament en òrgans col·legiats.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa aprovar la renúncia al dret de tanteig de l’Ajuntament en la transmissió de la quota indivisa de la parcel·la 104 del Pla parcial del sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA, propietat de Sacresa Terrenos Promoción SL i Caufec SA.

6. Dictamen que proposa aprovar inicialment el plec de clàusules tècniques i administratives particulars reguladores del procediment per a la concessió administrativa demanial d’un terreny de titularitat municipal situat a l’avinguda Jacint Esteva Fontanet, número 106, qualificat com a sistema d’equipament comunitari, clau 7b.

7. Dictamen que proposa aprovar definitivament l’alteració de la qualificació jurídica de tres finques propietat de l’Ajuntament ubicades a la plaça Santa Magdalena, número 16, 17 i 21.

8. Dictamen que proposa aprovar la modificació dels Estatuts per a la inclusió de l’EMD de Valldoreix al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, com a membre de ple dret.

9. Dictamen que proposa aprovar l’inici de la contractació del servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

10. Dictamen que proposa aprovar la pròrroga del contracte del servei de neteja i desinfecció dels edificis, dependències i locals municipals.

11. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança Fiscal número 24, reguladora de la Taxa per a la utilització privativa del domini públic de l’espai municipal “La Baronda”.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

12. Dictamen que dona compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació de la liquidació del Pressupost 2020.

13. Dictamen que proposa l’aprovació d’un expedient de modificació de crèdit del Pressupost Municipal en vigor.

14.Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de la plantilla del personal funcionari, laboral i eventual.

15.Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020.

16.Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat, corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020.

17. Dictamen que dona compte de l’informe anual de morositat de l’exercici 2020.

18. Dictamen que dona compte de l’informe sobre els resultats del control sobre el compte 413 “Creditors per despeses meritades”.

19. Dictamen que dona compte de l’informe anual sobre els resultats de la funció Interventora de l’exercici 2020.

20. Dictamen que dona compte dels resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa de l’exercici 2020.

21. Dictamen que dona compte del Decret d’Alcaldia d’aprovació del Pla d’acció i de l’informe d’Intervenció relatiu a l’esmentat Pla.

MOCIONS

22. Moció 2/21 del grup municipal d’Esplugues en Comú Podem en relació amb els talls de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum.

23. Moció 3/21 del grup municipal del PSC en suport al dictamen “La vida de les persones grans importa”, del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

PRECS I PREGUNTES