Número/Ordre

4/22

Acta de

Acords de Ple

Data

04/27/2022

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Declaració institucional de suport al projecte de Ciutats Defensores dels Drets Humans 2022.

2. Aprovació, si escau, de l’acta número 3/22, corresponent a la sessió ordinària de data 16 de març de 2022.

3. Informacions de l’Alcaldia.

4. Donar compte de la modificació de la composició del Grup Municipal de Ciutadans (C’s) i de la nova situació del Sr. Ahmad-Ali Beizaee Karimi com a regidor no adscrit.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la successió per fusió de l’adjudicatària de la concessió demanial per a la instal·lació d’una passera de connexió de l’Hospital de Sant Joan de Déu amb el Pediatric Cancer Center.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Dictamen que proposa la modificació de la Plantilla i de la Relació de llocs de treball.

7. Dictamen que dona compte del Pla Pressupostari de 2023 a 2025.

8. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de l’exercici 2022.

9. Dictamen que dona compte de l’informe d’Intervenció i Tresoreria relatiu al compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’exercici 2022.

10. Dictamen que proposa l’extinció dels drets concessionals atorgats sobre la parada número 7 del nou Mercat municipal de Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

11. Dictamen que proposa l’aprovació de la signatura del conveni de col·laboració amb INDESCAT (Associació catalana clúster de la indústria de l’esport).

12. Dictamen relatiu al Registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i del seu reglament regulador.

13. Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus en aplicació de l’IPC de l’Escola Bressol La Mainada, corresponent a l’any 2021/2022.

14. Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus en aplicació de l’IPC de l’Escola Bressol Marta Mata, corresponent a l’any 2021/2022.

15. Dictamen que proposa l’aprovació de la revisió de preus en aplicació de l’IPC de l’Escola Bressol Montserrat, corresponent a l’any 2021/2022.

MOCIONS

16. Moció 4/22 del Grup Municipal Republicà contra l’enderroc de l’edifici conegut com “El Barco”.

17. Moció 5/22 del Grup Municipal Ciutadans Esplugues per rebutjar el transfuguisme com a pràctica de corrupció política que dinamita l’estabilitat democràtica de les corporacions locals.

18. Moció 6/22 del Grup Municipal Ciutadans Esplugues perquè s’implementi la formació sanitària especial per a la Policia local.

19. Moció 7/22 del Grup Municipal Popular per deixar sense efectes la pujada del 3% de l’IBI per a l’any 2022.

20. Moció 8/22 del Grup Municipal d’Esplugues En Comú Podem - En Comú Guanyem per reclamar a la Generalitat de Catalunya el finançament necessari per garantir la gratuïtat d’Infància 2 sense augmentar l’aportació econòmica per part dels ajuntaments de Catalunya.

PRECS I PREGUNTES