Número/Ordre

3/20

Acta de

Acords de Ple

Data

02/19/2020

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta número 2/20, corresponent a la sessió ordinària de data 15 de gener de 2020.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3.Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità del carrer Serra del Montsec, núm. 23-27.

4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de confluència dels carrers Sant Jordi, Verge de Guadalupe i Ronda de Dalt.

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la pròrroga del contracte del servei de neteja de les dependències municipals.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

6. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat corresponent al quart trimestre de 2019.

7. Dictamen que dona compte del compliment del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de 2019.

8. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del Pressupost Municipal de l’exercici econòmic de 2019, a data 31 de desembre de 2019.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE DRETS SOCIALS, CIVILS I CIUTADANIA

9. Dictamen que proposa l’aprovació de l’addenda al conveni signat entre Habitat3 i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per a la incorporació d’un nou habitatge.

10. Dictamen que proposa l’aprovació del dictamen en relació a l’actualització dels imports del contracte de concessió de serveis de l’Escola Bressol La Mainada.

11. Dictamen que proposa l’aprovació del dictamen en relació a l’actualització dels imports del contracte de concessió de serveis de l’Escola Bressol Montserrat.

MOCIONS

12. Moció 2/20 del Grup Municipal Esplugues En Comú Podem per garantir uns pressupostos més socials a Catalunya i per millorar el finançament dels ens locals.

13. Moció 3/20 del Grup Municipal Republicà, en nom del Jovent Republicà d’Esplugues, per declarar Esplugues de Llobregat com a ciutat lliure de racisme.

14. Moció 4/20 del Grup Municipal del PSC en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació.

PRECS I PREGUNTES