Número/Ordre

09/18

Acta de

Acords de Ple

Data

10/17/2018

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta núm. 8/18, corresponent a la sessió ordinària de data 19 de setembre de 2018.

2. Informacions de l’Alcaldia.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

3. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit industrial del Gall.

4. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit industrial de Montesa.

5. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit industrial de La Plana.

6. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la 3a Modificació del Pla especial d'equipaments del sector delimitat per l'avinguda Isidre Martí i els carrers Lluís Millet, Dr. Ramon Turró i Josep Rodoreda.

7. Dictamen que proposa l’aprovació dels plecs de clàusules que regeixin la concessió administrativa en relació amb el subsòl dels terrenys qualificats com a zona verda de l'àmbit dels Tres Molinos.

8. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc de Collserola.

9. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte d'obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet.

10. Dictamen que proposa donar compte i ratificar l'acord de Junta de Govern Local pel qual s'adjudica el contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

11. Dictamen que proposa donar compte i ratificar l’acord de Junta de Govern Local pel qual s'adjudica el contracte de servei de recollida de residus i neteja viària.

12. Dictamen que proposa donar compte i ratificar el decret de liquidació parcial del contracte de servei de neteja i manteniment de les zones verdes de gestió municipal.

13. Dictamen que proposa donar compte i ratificar el decret de liquidació parcial del contracte de servei de recollida de residus i neteja viària.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

14. Dictamen que proposa l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de la venda no sedentària al municipi.

15. Dictamen que proposa el reconeixement de compatibilitat a una funcionària interina per a l’exercici d’una activitat de caràcter privat.

16. Dictamen que proposa l’aprovació del Pla Smart City.

17. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de l’exercici 2018.

18. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació de l’Annex de l’Ordenança número 12 reguladora de preus públics.

19. Dictamen que proposa donar compte del Decret de modificació de la composició de la Junta de Govern Local.

MOCIONS

22/18.- Moció del regidor no adscrit sol·licitant una comissió per a l’actualització del Reglament orgànic municipal.

23/18.- Moció del grup municipal del PSC de suport al projecte “Ciutats Defensores dels Drets Humans”.

PRECS I PREGUNTES