Número/Ordre

09/2017

Acta de

Acords de Ple

Data

09/20/2017

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de sessions


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Declaració Institucional Ciutats Defensores dels Drets Humans 2017.2.- Aprovació, si escau, de l’acta núm. 8/17, corresponent a la sessió ordinària de data 19 de juliol de 2017.

3.- Informacions de l’Alcaldia.

4.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia relatiu a modificació del règim de dedicació de càrrec electe.

5.- Dictamen que proposa donar compte del decret d’Alcaldia relatiu a l’acceptació de la renúncia formulada pel Sr. Santiago Siquier i Fadó.

6.- Dictamen que proposa donar compte de decrets d’Alcaldia en matèria de delegacions de competències.COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

7.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la 2a Modificació del Pla Especial de concreció de l’ús i ordenació volumètrica de la parcel·la situada entre els carrers Nostra Senyora de Lourdes, Via Augusta i la parcel·la del Col·legi Americà, d’Esplugues de Llobregat.

.

8.- Dictamen que proposa l’aprovació provisional de la Modificació del Pla especial per a l’ampliació de l’equipament existent al carrer Santa Rosa, 39-57, d’Esplugues de Llobregat.

.

9.- Dictamen que proposa donar compte i ratificar l'acord de Junta de Govern Local sobre la rectificació d'error als plecs de condicions que regulen el contracte d'obres de construcció del centre d'ús sociocultural i esportiu en l'àmbit del barri de Can Vidalet.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE RECURSOS GENERALS I ECONÒMICS

10.- Dictamen que proposa l’aprovació de les festes locals d'Esplugues de Llobregat per a l’any 2018.

11.- Dictamen que proposa aprovar un contracte de préstec amb Banco de Sabadell, S.A., per finançar inversions incloses en el Pressupost municipal de 2017.

12.- Dictamen que proposa donar compte de l’estat d’execució del Pressupost municipal de l’exercici econòmic de 2017, a data 30 de juny de 2017.

13.- Dictamen que proposa donar compte de l’informe d’Intervenció i de Tresoreria relatiu a l’acompliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el segon trimestre de 2017.

14.- Dictamen que proposa donar compte del període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de 2017.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

15.- Dictamen que proposa l’aprovació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic de 2016.

16.- Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2016, de la Sociedad Municipal Mixta de Promoción y Gestión de Servicios de Esplugues de Llobregat, S.A.

17.- Dictamen que proposa donar compte dels estats financers, a 31 de desembre de 2016, de la Fundació Privada Asproseat Proa Esplugues.

MOCIONS

25/17.- Moció del grup municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, per adaptar els parcs infantils per a infants amb diversitat funcional.

PRECS I PREGUNTES