Número/Ordre

19/19

Acta de

Acords de Ple

Data

12/18/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de Plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.Aprovació, si escau, de les actes números 17/19 i 18/19 corresponents a la sessió ordinària i a la sessió extraordinària de dates 20 i 26 de novembre de 2019, respectivament.

2. Informacions de l’Alcaldia.

3.Dictamen que proposa l’acord de nomenament de representants de la Corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

4. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità d’àmbit discontinu de la plaça de Santa Magdalena i del Parc dels Torrents.

5. Dictamen que proposa l’aprovació del Text refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit sud del barri de Can Clota.

6. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del projecte d’obres de construcció del centre d’ús sociocultural i esportiu en l’àmbit del barri de Can Vidalet.

7. Dictamen que proposa l’aprovació de la modificació del contracte de la deixalleria.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

8. Dictamen que proposa requerir al Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, mandat 2015-2019, l’aportació de la liquidació dels imports rebuts en concepte d’assignacions per al seu funcionament.

9. Dictamen que proposa la designació de persones assessores permanents de la Comissió de Seguiment del Codi de Bon Govern.

10. Dictamen que proposa la modificació de l’Ordenança per a l’actualització dels preus públics de la Deixalleria Mancomunada Fontsanta per a l’any 2020.

11.Dictamen que dona compte del Pla anual de control financer.

MOCIONS

12. Moció 15/19 del Grup Municipal Republicà de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a l’eliminació de l’anomenada Taxa Rosa i per a la bonificació de productes d’higiene femenina.

13. Moció 16/19 del Grup Municipal de Ciutadans de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la reprovació i dimissió de l’actual Síndic de Greuges.

PRECS I PREGUNTES