Número/Ordre

7/21

Acta de

Acords de Ple

Data

05/19/2021

Hora

06:00 PM

Lloc

Videoconferència


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.Declaració institucional amb motiu del 17 de maig, Dia Internacional contra la LGTBIfòbia.

2.Aprovació, si escau, de l’acta número 6/21, corresponent a la sessió ordinària de data 21 d’abril de 2021.

3. Informacions de l’Alcaldia.

4. Donar compte al Ple de l’Ajuntament de la renúncia al càrrec d’una regidora del Grup Municipal Republicà.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

5. Dictamen que proposa l’aprovació de la certificació final de l’execució de les obres del CSE de Can Vidalet.

6. Dictamen que proposa la desestimació de la reclamació per danys i perjudicis per la suspensió de l’execució de les obres del CSE de Can Vidalet durant l’estat d’alarma.

7. Dictamen que proposa la modificació de la participació a l’aportació municipal del contracte de concessió del servei públic de la deixalleria mancomunada de la Fontsanta.

8.Dictamen que proposa l’aprovació de la correcció de l’errada material en els plecs de clàusules administratives de l’alienació de la quota indivisa de la parcel·la 104-1 del Pla parcial al sector afectat pel soterrament de les línies elèctriques d’alta tensió de FECSA.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS I GOVERN OBERT

9.Dictamen que proposa la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral.

10. Dictamen que proposa l’aprovació del Protocol de teletreball per al personal de l’Ajuntament d’Esplugues.

11. Dictamen que dona compte de l’estat d’execució del primer trimestre de l’exercici 2021.

12. Dictamen que dona compte del període mitjà de pagament del primer trimestre de l’exercici 2021.

13. Dictamen que dona compte del compliment de la normativa sobre morositat en el pagament a proveïdors durant el primer trimestre de l’exercici 2021.

MOCIONS

14. Moció 10/21 del Grup Municipal Popular per permetre al locals de restauració ocupar espais de zona verda / blau per una major atenció al públic.

15. Moció 11/21 del Grup Municipal Popular “Per un pont d’Esplugues més segur”.

16. Moció 12/21 del Grup Municipal Republicà per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

17. Moció 13/21 del Grup Municipal Republicà per declarar Esplugues de Llobregat municipi amic de la lactància materna.

18. Moció 14/21 del Grup Municipal Esplugues en Comú Podem de suport a l’alliberament de les patents.

PRECS I PREGUNTES