Número/Ordre

12/19

Acta de

Acords de Ple

Data

07/03/2019

Hora

06:00 PM

Lloc

Saló de plens


Índex/Ordre del dia

ORDRE DEL DIA

1.- Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals i dels respectius portaveus.

2.- Donar compte de les resolucions de l’alcaldia en matèries de la seva competència.

3.- Proposta d’acord de l’establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple i de la Junta de Govern Local.

4.- Proposta d’acord de la creació i composició de les comissions informatives.

5.- Proposta d’acord delegant atribucions del Ple de l’Ajuntament en la Junta de Govern.

6.- Proposta d’acord de nomenament de representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de la competència del Ple.

7.- Establiment del règim de dedicació i de les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació.